A Fegyvertelenek Klánjának Levéltára 
A Fegyvertelenek Klánja és a 
Kráni Fejvadászok alapítói, 
Pink Sonja, és 
Kharon, Ranagol Fia között:  

 

elsõ levélváltás

Krán Harcosai!  

Halljátok szavát a Névtelen Befogadottnak, ki Mammonok által neveltetett, s ki íjjászok közt az ijjász! 
Testvérek leszünk, avagy egymás hóhérai? 
Klánjaink neveiben foglaltatott az Ellenpólus, mindenek örökkön mozgató rugója. 
Omen ez? Avagy célzatosság rejlik névválasztásotokban? 
Vagy puszta véletlen? 
A Fegyvertelenek Klánjának ékes betûi az F és a K. 
A Gonosz fordított nyelvén suttogta nevünk fületekbe? 
Kiderül majd az idõk folyásával. 

Addig, míg nem mutatkozátok meg gonoszságotokban, testvérként hívánk meg készülõ világunkba, melynek alapjait most kövezénk. Legyetek ti is részesei a születésének. 

Névtelen e világ, külsõ emberek számára elérhetetlen. Krónikásaink most  írják történelmét, mely majdan túlmutat Diablón, MÁGUS-on, és önálló életet él. 

Pink Sonja 
a Névtelen Beavatott 
a Fegyvertelenek Klánjának 
alapítója és vezetõje 
 

Helló Pink Sonja! 
 
Ranagol kísérjen utadon, és kísérje klánodat is, míg elveitekhez méltón békében éltek másokkal.  
Kharon vagyok Ranagol 14. fia, a 14. kráni varázslóúr, és feketemágus, ezen felül pedig a KF Comtur-ja.  
Dicsõ harcos, Mammonok neveltje, ahogy az a változás törvényében a leghatalmasabb isten, Ranagol által rendeltetett, fogadom üzeneted és készséggel reagálok is rá, habár szavaid nem maradéktalanul a béke színezetében csengtek.  
Elõször is, nem értem, hogy gondolod, hogy testvérek legyünk? A klánunkat és elveinket soha fel nem adjuk, és meg nem tántorodunk, de hosszan tartó szövettségekre és diplomáciai kapcsolatok építésére mindig készen állunk; és lásd Ranagol kegyét személyesen garantálom a klánjaink közti jó viszonyt, amennyiben  ti is ezt kívánjátok. A leveledben írt "Klánjaink neveiben foglaltatott az Ellenpólus" csupán a véletlen mûve, erre Ranagol a tanúm, és én garantálhatom, hogy semmiféle viszályt ezzel teremteni nem akartunk, és, hogy is akarhatnánk, hiszen alig három napja léptünk a lét eme síkjára (a NET-es, Diablo-s világba), Ranagol törvényei szerint pedig az erõsebb legyõzi a gyengébbet. Hogy is akarhatnánk bármelyikõnk klánjának 
pusztulását? 
A klán nevét, nemes harcos, valóban a ti nézeteitek szerint  "gonosznak" titulált leghatalmasabb isten "suttogta fülünkbe", de már csaknem 2000 éve. Azóta fennállunk ezen a néven, igaz, már ahogy azt említettem a lét ezen síkján még csak most jelentünk meg. 
  
Mint, ahogy azt kifejeztem, miért lennénk mi gonoszak, vagyis hogy "mutatkoznánk meg gonoszságunkban"? Mi csak Ranagol, Krán és az élet törvényeit követjük. Valljuk õsi filozófiánkat, de ezzel nem ártunk senkinek (legalábbis a lét eme síkján nem), hacsak nem a klán sorsa forog kockán, vagy õ maga nem kisérti a sorsát. 
  
Mint említettem készek vagyunk veletek szövettségre lépni, de elveinkhez és rendszerünkhöz ragaszkodunk. Részesei lennénk készülõ világotok születésének, mely,  ha jól értelmezem, eme 
anyagi sík tényleges megvalósulása lenne. Természetesen ez esetben saját államunkat is létrehoznánk, ahol a kráni belsõ törvények uralkodnának, de mégegyszer hangsúlyozom, én a klán Comtur-ja , hogyezen törvényeknek egy külvilági sem esne áldozatul, hazánktól Ynev-tõl eltérõen. 
  
Nos, dicsõ harcos, Mammonok neveltje, fogadd válaszaimat, és felelj rájuk minél elõbb, hiszen mindkettõnk klánjának érdekét szolgálja. 
Addig is Ranagol legyen veled és klánoddal, üdvözlettel: 
  
Kharon (Comtur) (A 14. kráni varázslóúr) 

második levélváltás

Kharonnak, Ranagol 14. fiának kezeibe!  
Bõség és békesség Klánodnak Ranagol Fia!  

Leveled felolvastatott, és most megválaszolásra kerül.  
Klánom üzenetében ne keress ellenséges zöngét, az mit  
a sorok közt hallál  nem más, mint óvatosság,  
mi természetes, ha idegen harcosok dolgában intézkedem.  

Ne csodálkozz felkinált testvéri jobbomon, hisz a harcban testvérek kell hogy legyünk  a Gonosznak elleniben.  
Vagy talán Klánod rabszolga már?  
Sötét zászló alatt harcol serege?  
Vagy olybá ismeretlen e tájon, hogy Õsi Istenét vélné felfedezni eme Gonoszban, ki nem fekete, hanem szürke a mocsoktól?  

Halld meg Ranagol Fia! Istened, kikrõl sok éneket hallák Mammonok között, nem az, kit mi Gonosznak hívunk. Hidd hatalmasságát, féld tanait, és szemed látni fog. Vagy Isten az, kit undok, gyáva és nyomorék férgek védenek?  

A Fegyvertelenek Klánja ismeri saját gyökeit, mik elég erõsek,  
hogy másokéval nem kuszálódva táplálják saját hitünk.  
Belsõ dolgaitok ügyében nem bábáskodunk.  
Amit kínálunk, az nem szövetség, és amit viszonzásul kérünk,  
az nem ígéret. Mi létezést kínálunk nektek abban a világban,  
mely most ébred, nem birtokot. Mert e föld nem szétosztható, sem a miénk, sem másé nem lehet.  

Vidd hát üzenetem Klánod többi tagjának, s tanácskozzatok.  
Választátok ki azt, ki tudásban méltó a feladatra.  
Én elmondám akkor néki mit hallania,  
s megmutatám néki, mit látnia kell.  
  
     ...ahány évszak, kezdé, és zárá a sort.  
     második a szám, mint az igazság,  
     semmi követé a sorban,  
     aztán legtöbb mit jobbommal mutathaták,  
     majd két tucat egyben, az utolsó elõtt... 

Ha vagy oly bölcs, mint bátor, tudni fogod mit kell tenned,  
hogy lajstromaink kiteljesüljenek...  
  
Pink Sonja  
a Névtelen Befogadott  
 
 

Pink Sonja ! 
  
Ranagol, a leghatalmasabb kísérjen utadon! 
Leveled eljutott hozzám Krán leghatalmasabb tornyába, látom nem félsz szembenézni félelmed tárgyával, melyet Ranagol tana, a változás törvénye értelmében értékelek, és nagyra becsülök. 
Szavaid most is titokzatos, és más gondolatvonalat követtek, mint a miénk, de ettõl eltekintve választ adok leveledre, dicsõ harcos. 
  
Miért kellett óvatossággal viseltetned velem szemben?  Hiszen, testvéri jobbodat kínáltad felém, és, ha Ranagol fiaival szembe mersz szállni, és nem félsz még saját önnön félelmeidtõl sem, bizony igen bátor, és nemeslelkû harcos lehetsz. 
  
Egyenes sértésnek veszem, hogy klánomat a "rabszolga" jelzõvel illetted. Csaknem 2000 éve fent állunk már Yneven, most erre az anyagi síkra tevénk lábunkat, és máris a sárba tipornának minket. 
Tudd meg dicsõ harcos, krán nagyjai vagyunk mi, elsõk az elsõk között, ezért bízott meg minket a leghatalmasabb Isten, Ranagol, hogy megvessük lábunkat szerény világotokban is, és létrehozzuk az õ második birodalmát otthonunkhoz hasonlóan. 
Igazat szólál, mikor azt mondád ismeretlenek vagyunk e tájon. De õsi istenünket nem fedezénk fel, mert õ a leghatalmasabb mindig velünk van, és fekete, nem szürke, és nem a mocsoktól, hanem az 
õt belengõ hatalomtól és erõtõl, melyet mindig az õ leghatalmasabb fiára ruház.  
Elõzõ levelemben már megírám, hogy csak a gyengék és esetlenek élnek azzal az érvvel, hogy a leghatalmasabb, Ranagol, gonosz istenség. Ez, dicsõ harcos, kisebbíti érdemeid szememben, 
hiszen magad is a gyávák, és az esetlenek szájából vetted ki a szót. Ranagol, a leghatalmasabb, aki oly hatalommal áld meg minket, hogy minden halandó az õ nevét suttogja áhitattal, és nem azt várja el, hogy a pondrókhoz méltón féljük tanait. És, hogy kire céloztál, amikor egy istent említesz, akit undok, gyáva, és nyomorék férgek védenek, nem tudom, de én ennek csak a Pyarroni pondrók bármelyikét tudnám elképzelni.  
  
Dicsõ harcos, kit mammonok neveltek, megértem, hogy büszke vagy klánodra, és származástokra, de a túlzott bizalom nem egy kishitû szemét elvakította már a szakadék szélén.  
  
Nem szövettséget, és nem igéretet kértek tõlem, mint klánunk fejétõl ,hanem "létezést kínáltok"???  
Talán most jött el a pillanat, hogy dicsõséged, és klánodba vetett vak hited olybá elvakította szemedet, hogy elfelejtéd kivel beszélsz? Mi nem fogadjuk el senkitõl a létezés lehetõségét. mint alamizsnát! Mi megvetettük lábunkat ezen a síkon, és innen az egész klánunk kihalása sem tántoríthat el. Ranagol, a leghatalmasabb parancsát követjük, õ velünk lesz mindörökké, és új életet lehel halott tagjainkba, ha eme világ minden erõi is ellenünk fordulnak. Dicsõ harcos, a változás törvényének értelmében lehetõséget adok, hogy tisztázd ezt a félreértést, mert mint ahogy azt már említettem nem kívánok senkivel ellenséges viszonyban létezni, eme számunkra idegen világban.  
A tudásban legméltóbb természetesen én volnék, Ranagol 14. fia, a leghatlamasabb az aquirok, és félistenek között. Érdeklõdve várom mammonok neveltje, mit kellene hallanom és látnom.  
  
Nem állítom magamról sem azt, hogy bölcs, sem azt, hogy bátor vagyok. És a már fent említett (bizonyára) félreértések tisztázása nélkül lajstromaink nem teljesülhetnek ki. 
  
Nemeslelkû harcos, mammonok neveltje, tudasd velem klánod és istened álláspontját, közöld, hogy mik a szándékaid, mert leveled túlzottan az elvakultság színeiben csengett, és ilyen feltételek mellett Ranagol fia nem köt egyességet. Mosd tisztára becsületed, ha folt esett volna rajta, de félj, ha szavaid az én értelmezésem szerint szóllottak! 
  
Addig is : 
  
Ranagol kisérjen utadon! 
Kharon (Comtur) (A 14. kráni varázslóúr) 
 

harmadik levélváltás

Ranagol 14. Fiának kezéhez! 
Ohh Ranagol Fia! 

Elvakultságról te beszélsz nékem? 
Idegen földön, mit nem ismersz, honniak bölcseletét megérteni nem kivánod? 
Hát szavaim mélysége nem jutott el hozzád? 

Az ébredõ világ nem birtokom! 
De tiéd sem lehet soha! 
A tudás az, mi a létezéstek záloga, a tudás az ébredésrõl, és én e tudást ajánlottam neked! 
Nem jogokat. 

Ranagolt sértettem azzal, és Klánodat, ha állítám, ki itt a mélyben lakozik nem Õ? 
Te sérted saját istened, ha e vonító férget egynapon említéd vele!  
Láttad é, katakombáiban a menekülõ tetves nyüvek hadát? 
Õk védenék Dicsõ Ranagolt a tejhatalmút? 
Isten az, kit nap mint nap fegyver nélkül taposák ha kedvem tartja? 

Nem! 
Az, kit Gonosz néven illeték nem az, kirõl beszélsz! 
Klánom alapszabálya, hogy néven nem nevezhetem, mert mocsok az, mi nem méltó a névre. 

Te érted félre levelem, mi nagy szomorúságot okoz nekem! 
Kardod csörgetve kérsz tõlem magyarázatot? 
Nem Rangol Fia, Te tartoznál ezért nekem magyarázattal, ha nem mentene vendégszeretetem. 
Haragod jogos lenne, ha Ynev földjén én oktatnálak téged, de bõlcs vándor nem tesz ilyet. 
És tartom, hogy a bölcselet mindennél erõsebb fegyver, legyõz félelmet, és erõt. 

Ranagol Fia, tudd, vann egy világ, melyrõl szólák néked, mit te nem is ismersz, s mi most születik. Ne keverd ezt  
azzal, melyen "lábatok megvetétek"! 

Senki, a Háló világába való megtestesülésteket nem vonja kérdõre, majd a legeslegnagyobb úr, az idõ mutatja meg,  
méltók vagytok e rá. 
Én nem e világról beszéltem neked! Hanem arról, mit közössen hívunk életre most és itt... 
Ébred, és ébredése gyönyörû lesz. Elutasítod? 
Tedd, ha a kicsinyes vetélkedés számodra értékesebb... 
De egyet jegyezz meg, nem elvakultság az, mi szavaim erejét adja, hanem a kor, mit megéltem ott, hol te a pillanat  
elején jársz még, szavaid szerint is idegen világba lépvén... 

Durvaságod ennek tudom be, s annak, hogy nem tudod multamat, hisz egyéb dolgaim végett visszavonultsában  
éltem egy ideje. De azt nem tûrhetem, hogy nevem becstelenség és gyávaság vádjával mocskoljad. 
Neked kell tisztáznod magad, hogy szándékaid nem felforgatóak, ahhoz, hogy béke költözhessen sziveinkbe. 

Pink Sonja 
a névtelen beavatott 
 

Légy üdvözölve Pink Sonja ! 
  
Ranagol kisérjen utadon, nemes harcos, mammonok neveltje, mert bár más világ gyermeke vagy, mégis tudásod s bölcsességet felér a hazámbéliekével!  
Elõször is:  Elõször többezer éves életem alatt bocsánatot kérek tõled, dicsõ harcos, mert szavaid nem jól értelmeztem, vagy a tolmácsom csorbított rajtuk. (Azóta is próbálják levakarni a fogadóterem faláról véres maradványait.)  
Idegen földre léptünk, s idegen népek idegen szavai idegenül jutnak el hozzánk, de te bölcsességeddel és tudásod hatalmával a változás törvényének, és Ranagol kegyének értelmében kiérdemelted a krániak, de fõképp az én figyelmemet. 
  
Szívesen hallanék többet "ébredõ világotok"-ról, de szavaid ismét igen homályosak számomra, habár most személyesen olvasom leveled. Dicsõ harcos tájékoztass részletesebben eme új világról, a lehetõségek síkjáról, hogy együtt hozhassuk létre, ahogy azt mindkettõnk érdekei kívánják. Nyisd meg a tudás csatornáit a kráni torony felé, hogy tisztán lássak én is gondolataid tengerében. 
Istenünk, Ranagol bemocskolása sem a te bûnöd,  hiszen te néped és klánod különös módján a mélyben lakozó alantas kis pondrót hívád gonosznak, nem a mi leghatalmasabb urunkat. Tolmácsom ezt megmásítá, és a leghatalmasabbat azonosítá azzal, miért büntetése az örök szenvedés, és a lélek körforgásából való  
kiszakajtottság lett. 
  
Jól mondád õsi népek lánya, a bölcsesség és a tudás hatalma minden gyarló asztrális érzelemek felett úr, és erõ a gyengék felett. 
  
A világon, melyen most lábunk megveténk, létrehozzuk az Új Krán-i birodalmat Ranagol dicsõségére, és a Krániak hatalmának bizonyítékára. 
  
Tehát, te üzenetedben nem e világot említéd. Mint már azt fentebb is írtam, várom tájékoztatásod az új világról, melyet (ahogy azt te felajánlottad) együtt építenénk fel a ti Isteneitek, Ranagol, és a tudás hatalmának dicsõségére. Nem utasítám el ez esetben baráti jobbod, ha azt egyenrangú szövettségesként nyújtod felém. 
  
Igazad vala, nemes harcos, mikor azt mondád e világon még a pillanat kezdetén vagyunk, de nem ajánlom, hogy lebecsüld hatalmamat, melyet õsi hazámból árad felém, Ranagol a leghatalmasabb által. 
  
Neved ezennel tisztára mosom, nyavajás írnokom vérével, és én is baráti kezet nyújtok feléd. Azt hiszem ezzel tisztáztam magam és klánomat.  
  
Várom további tájékoztatásodat ,  

Ranagol legyen veled ! 
Kharon (Comtur) (A 14. kráni varázslóúr) 
 

negyedik levélváltás

Rangol Fiának kezeibe!  
Ranagol nagyhatalmú Fia! 

Bölcsességed ne szégyeld! Kincsed az, mi fényessen ragyogja be klánod! Rettenthetetlennek ítélém jellemed, így megkövetésed 
nagy tisztelet számomra. Elfogadom hát, s mint a béke zálogát tekintek rá.  

Klánom, s jómagam nem becsméreljük senki hatalmát, így Ranagoltól származó õserõtök sem vonánk kétségbe, s jelentõségével tisztában vagyunk. Bárgyú az, ki az idegenben nem akará gyökeit felismerni, hisz a múlt a tudás, így az erõ tárháza, és az idegennek is részese, igaz másutt...  

Klánotok kemény szigorát nem kívánom becsmérelni. Távol áll ez tõlem, de engedd meg, írnokod üdvéért Mammonoknak 
szertartásai szerint áldozzak, mert a tudatlanság hitünk szerint nem bûn, így büntetése sem lehet halál.  
Sajnálám, hogy vétkes valák szavaimmal egy hû harcosod elvesztésében.  
Hozá a sors, hogy klánjaink találkozásának vér legyen pecsétje.  
Írnokod krónikáinkba az Elsõ Vér Áldozója névvel íratik be. Remélem, hogy élete nem oktalanul szált el, és békét teremtõ 
emlékké magasztosul.  

Pink Sonja  
a Névtelen Beavatott  
 
 

Pink Sonjának   

Üzeneted eljuta hozzám, és elolvastatott. Bölcsen szólál nagy harcos, ki klánod és hazád méltó vezetõje vagy. Ezennel én mint Ranagol 14. fia, a leghatalmasabb a félistenek és aquirok között, megbélyegezém szavammal népeink és klánjaink közti jó 
viszonyt, s békét.   
Írnokom, s tolmácsom üdvéért nemes harcos nem érdemes áldoznod, de ha szokásid és törvényid így tartják helyesnek... 
Nem vala õ hû harcosom, csak egy kis féreg, ki áldozatul esett az élet törvényeinek, és saját balgaságának. 
De, ha mammonok neveltje te így kívánod, ám legyen. Jó viszonyunk másik zálogaként ezennel feloldom õt átkom alól, s szabad utat engedek neki a lélek körforgásában.  
  
Barátom, ha ezentúl hívhatlak így, fogadd válaszom és 
Ranagol kísérjen mindörökké! 
  
Kharon (Comtur) (A 14. kráni varázslóúr)