"...A Mammonok halhatatlansága meríttetett a sötétségbõl, tisztasága a világosságból. Õk ismerék a Gonoszt, de elfordulának tõle, mert beteljesede a jóslat, melyben a Gonosz megszegé igéretét, és csúfítá el testüket undokká. És vevének Õk bosszút rajta, és taníták meg embereket a Gonosz tanaira, és nevelék õket Gonosznak ellenibe..."     
Tanítások Könyve II.1.

"És ígére nékik bõséget, és aranyakat, s mert bálványozák õk eme javakat, pénzért s öröklétért cserébe testük kölcsön adák, de a Gonosz nem tartá szavát, s küldé rájuk gyalázatát, és testük lepék el bûzös, undok ragyák."   

Asszíriai Ének - részlet 

  
"És Mammonok feljövének a mélybõl, és takarák el undok testük emberek szemétõl. És élének fent a hegyekben, mívelvén hegyoldal sziklás földjeit, és lemondának õk földi javakról, de megtarták a tudást, mit tanulának, hogy egykoron bosszút vehessenek a Csalárdon. És emberek eleinte félének tõlük, de idõvel láták, hogy nincs vala bennük ártó szándék, s kik földönfutókká válának, kérének tõlük befogadást, vállalván a rendi élet kemény sorát. És taníták õk embereket, hogy egykoron majd segítségül legyenek a harcban, és okíták õket Gonosznak tiltott tudására..."     
Raymond O' Tristran és Mammon társai ama hitben, hogy jót cselekedének, felvértezék az embereket tiltott tudással és ügyességgel, hogy könnyen legyûrjék a Gazt.       
És láták hamar, hogy lõn ez végzetes hiba, mert emberek nem félvén többet a Gonoszt, a könnyû gyõzelmek mámorában egynás ellen fordulának új kihívást keresve, s hányák pengeélre tudatlanabb testvéreiket a Gonosznak nagy örömét szolgálván, s eljönni látszott a gyávák és gyengék uralkodásának ideje...       
Ekkor, köszörülendõ a csorbát, a rend életrehívá a Fegyvertelenek Klánját, megtanítván az embereket tisztelni a Gonoszban az ellent, megtanítván õket ismét félni tõle, visszadván nékik ezzel az igaz kihívás ízét.       
Imígy nevelének ezekután belõlük kemény harcosokat, kik birtokában minden tiltott tudásnak, megtudák védeni magukat a hiénák között...       
"Jaj annak, ki a Klán mestereit nevük alapján fegyvertelen jámbor prédának nézé!" - beszélék azon idõkben...  

"És a Klán tagjai megmérkõzének a Gonosszal, és a tusában visszanyerék értelmét a harcnak, és attól kezdve nem fordulának testvéreik ellenibe, hanem segíték egymást és másokat, s ha használák is a Gonosz tiltott tudását, csak azok ellen fordíták, kiket a Gonosz már megfertõze, és magáénak tud."       

 Tanítások könyve II. 7.

      
"Harcolni. és harcolni hagyni!" - hirdeték õk amerre járának, és megmosolygák kik felöltvén szennyes, tiltott eszközöket páváskodának, vagy tiltott praktikákkal szerezének könnyû gyõzelmet, de nem ítélkezének felettük! Hisz Novíciusként sokszor folyamodának hasonlókhoz, sõt, gyakorlásképp alkalmazák mindezt ma is. Meginték azonban, ki klántagként mások megbecsülését kétes, tiltott ajándékokkal akará megvásárolni, vagy osztogatá a Klán egyedi fegyvereit és kizárással fenyíték, ha ezeket többször mûvelé, vagy kiderüle, hogy ártó szándékkal bírt ártatlanokkal szemben.       
      
A Gonosz feletti Nagy gyõzelmet követõen a Fegyvertenek Klánjának megalapítója, a Rend Fõmammonának lánya, ki a harcban szörnyû sebet szerzé, halálának órájában megjósolá Blizzard eljövetelét, és mondá, hogy a békeszeretõk e gyõzelme nem a végsõ. Megjövendölé, hogy közel az idõ, mikor a Klánt ismét életre kell hogy hívja a Rend, és hogy egy névtelen befogadott, ki hasonmása lesz õnéki, elsõnek állja majd ki az õsi próbatételt. Halála elõtt e névtelenre testálá nevét, rangját és fegyvereit, hogy akkoron majd folytatá a Klán hagyományait. Most, hogy Blizzard eljövetele ismét borút hozott a békét szeretõk egére, s a gyengék és gyávák ismét elõre törnek, a Rend a jóslat szerint életrehívá a Klánt, és a névtelen lány felvállalá örökségét, mit reá testáltak.       
És éle ismét a Klán, s fogadák be Novíciusait, kik próbaképp megmérkõzének a Gonosszal annak Legfelsõ Birodalmában, és nevelék õket Beavatottakká, kik az õsi törvény szerint gyõzék le a Gazt néki Középsõ Birodalmában, s dicsõíték a Mesterek eljövetelét, kik a Gonoszt megszégyeníték a legmélyebb Pokolban! 

 
"És nem rettenének Õk meg
a Gonosztól pucérságukban sem,
és nem hajták fejüket színe elõtt,
mert tudák, hogy a világosság hol lakoza,
s meríték Õk Igaz Vizek forrását,
hogy testük, s lelkük ereje ne apadhasson,
és nézének Õk fegyvertelen
a Gonosznak szemibe
Középsõ Birodalmának mélyén" 
A Beavató Kõ szövege, a Tört Kard szimbólumával 
/Hegyfoki Rend Kolostora 

      
A Fegyvertelenek Klánja 350 évvel Blizzard elõtt már magába tömörítette azokat a harcosokat, akik megveték a könnyû gyõzelmet a Gonosz fölött. A Klánt a Hegyfoki Rend Mammonai szentelték fel, emlékét is Õk õrizték négy évszázadon át. Midõn Blizzard eljövetele által megújhodott az örök Gonosz, és ismét leigázá a mélységek birodalmát, harcosok jövének messzi földekrõl, hogy szolgálják a jót rossznak ellenibe. De ismét lõn közöttük sok a gyenge, és a gyáva, és fertõzé meg õket a Gonosz csábítása, és tanulák el tiltott praktikáit, húzák õk fel delejes gyûrûit, vértjeit, és sokan fordulának társaiknak ellenibe. Ekkor, a névtelen befogadott, a lány, aki a Mammonok közt nevelkedett, s ki hasonlíta a Klán Alapítójára, a Testámentum szerint felvevé Õ dicsõ nevét, és kiállá az õsi próbatételt, és felmarkolá a tollat, mellyel e legenda íródik, hogy társaival eggyütt Hozzád szólhasson...      

A Klán alapítójának domborfreskója Blizzard elõtti idõkbõl 
                             /Hegyfoki Rend Kolostora 
 

  

A flamand festõ Constans Van Seben az õsi kõlap alapján megfesté temperával a lány képét, ki álla elébe hadi pompájában, s ki e kápráztató hasonlóság alapján méltán nevezheti magát a reá testált névvel. 

   Mi, akik Fegyverteleneknek valljuk magunkat, hitünkben, hogy az örökkön megújhodó Gonosz ellen a legerõsb erõnk a bátorság, megmutatkozánk neki pucérságunkban, levetkezve íjainkat, kardjainkat és delej botjainkat, lemondván minden sötét praktikáról, szennytelen vértünk védelmében bízva tiporjuk a Gazt. Ki e próbát vállalja, s hiszi a Törvényt, közbünk valónak tartjuk.  
Ha Te, ki ezt olvasád, érzéd magadban az erõt, és vallád, hogy a Gonoszt megszégyeníteni a legnagyobb dics, és megismeréd vala a Törvényt, agadéinak ismeréd el annak tanításait teljes mivoltában, instanciáddal fordulj Klánunk bármely tagjához, hogy beavatásodról gondoskodni bírjunk.  
Hisszük, hogy világunkban már mindent megérintett a Gonosz, s ha Te sem álltad ki a csábítást barátunk, és úgy érzed gyõzelmeid egyre kevesebbet jelentenek neked, akkor vetkezz, és nézz a Gonosz szemébe! Tisztulj meg a harcban, és vedd vissza tõle, amit elvett! Mert a becsületed téged illet!