Pletykák Wirtrõl

Adria
"There is much about the future we cannot see, but when it comes it will be the children who wield it. The boy Wirt has a blackness upon his soul, but he poses no threat to the town or its people. His secretive dealings with the urchins and unspoken guilds of nearby towns gain him access to many devices that cannot be easily found in Tristram. While his methods may be reproachful, Wirt can provide assistance for your battle against the encroaching darkness."

Sokminden van, mit nem láthatunk a jövõbõl, de ha eljövend, a gyerekek lesznek birtokosai. A Wirt gyerek lelkét sötét folt terheli, de nem jelent  õ veszélyt városunkra és polgáraira. Titkolt üzelmei a közeli városok titkos rendjeivel oly eszközök birtokába juttatják, melyek nem fordulnak elõ egykönnyen Tristram-ban. Amíg módszerei elfogadhatóak, Wirt segíthet harcodban a sötétség erõi ellen.

Cain
"The story of Wirt is a frightening and tragic one. He was taken from the arms of his mother and dragged into the labyrinth by the small, foul demons that wield wicked spears. There were many other children taken that day, including the son of King Leoric. The knights of the palace went below, but never returned. The blacksmith found the boy, but only after the foul beasts had begun to torture him for their sadistic pleasures."

Wirt története rémisztõ és tragikus. Édesanyja karjaiból ragadák el és hurcolák a labirintusba a kicsi visítozó, lándzsát lóbáló démonok. Sok más gyermeket elvittek azon éjjelen, köztük Leoric király fiát. A palota lovagjai alászálltanak, de vissza soha nem tértenek. A kovács találá meg a fiút, de csak miután a szörnyek már aláveték iszonyú kínzásaiknak.

Farnham
"Wirt is a kid with more problems than even me, and I know all about problems. Listen here - that kid is gotta sweet deal, but he's been there, you know? Lost a leg! Gotta walk around on a piece of wood. So sad, so  sad..."

A Wirt gyereknek még nálam is több gondja van, én meg aztán tudom, mi a gond. Figyuzzál - az a kölyök marha aranyos, de õ is ott volt, tudod? Otthagyta a lábát! Egy fadarabon kell járkálnia. De szomorú, de szomorú...

Gillian
"I grew up with Wirt's mother, Canace. Although she was only slightly hurt when those hideous creatures stole him, she never recovered. I think she died of a broken heart. Wirt has become a mean-spirited youngster, looking only to profit from the sweat of others. I know that he suffered and has seen horrors that I cannot even imagine, but some of that darkness hangs over him still."

Wirt édesanyjával, Canace-szal együtt nõttem fel. Noha csak karcolásokat szerzett, amikor azok a titokzatos szörnyek elrabolták, de soha nem épült fel. Azt hiszem, megszakadt a szíve. Wirt gonoszlelkû fiú lett, aki a mások verejtékébõl húz hasznot. Tudom, el se képzelhetjük azt a sok szörnyûséget, amiken átment, de valami még mindig beárnyékolja lelkét.

Griswold
"That lad is going to get himself into serious trouble... or I guess I should say, again. I've tried to interest him in working here and learning an honest trade, but he prefers the high profits of dealing in goods of dubious origin. I cannot hold that against him after what happened to him, but I do wish he would at least be careful."

Az a kölyök egyszer még nagy kalamajkába keveredik... már megint, mondhatom. Megpróbáltam fölkelteni az érdeklõdését, hogy dolgozzon, és tanulja ki a tisztességes kereskedelmet, de õt csak a gyanús eredetû árukon kereshetõ magas haszon érdekli. Többet nem tehetek érte azután, ami történt vele, de szeretném, ha legalább óvatosabb lenne.

Ogden
"Wirt is a rapscallion and a little scoundrel. He was always getting into trouble, and it's no surprise what happened to him.

He probably went fooling about someplace that he shouldn't have been. I feel sorry for the boy, but I don't abide the company that he keeps."

Wirt egy kis mihaszna semmirekellõ. Folyton csak a baj volt vele, és nem csoda, ami végül történt.

Nyilván valami olyasmibe ütötte az orrát, amibe nem kellett volna. Sajnálom a fiút, de csak rajta múlik, hogy milyen társaságba keveredik.

Pepin
"Poor Wirt. I did all that was possible for the child, but I know he despises that wooden peg that was forced to attach to his leg. His wounds were hideous. No one - and especially such a young child - should have to suffer the way he did."

Szegény Wirt. Megtettem minden tõlem tellhetõt, de hát rettenetes az a faláb, amit az igazi helyére kellett erõltetnem. Szörnyû sebei voltak. Senkinek - különösen nem egy ilyen fiatal srácnak - nem volna szabad így szenvednie.
 

Fordítások, ahol nem valaki más: Des