Pepin: Pletykák a többiekrõl

Adriáról
"While I use some limited forms of magic to create the potions and elixirs I store here, Adria is a true sorceress. She never seems to sleep, and she always has access to many mystic tomes and artifacts. I believe her hut may be much more than the hovel it appears to be, but I can never seem to get inside the place."

Míg én csak a varázslatok egyszerûbb formáit hívom segítségül, hogy elkészítsem azokat a varázsitalokat, elixíreket, melyeket itt õrzök, Adria egy igazi varázslónõ. Úgy tûnik, soha nem alszik, és minden titkos tekercshez van hozzáférése. Úgy hiszem, kunyhója sokkal több annál a kalyibánál, mint aminek látszik de még soha nem sikerült bejutnom.

Cain-rõl
"Cain is a true friend and a wise sage. He maintains a vast library and has an innate ability to discern the true nature of many things. If you ever have any questions, he is the person to go to."

Cain igaz barát és bölcs tanácsadó. Komoly könyvtárat tart fenn és ösztönös képessége van a dolgok igaz természetének felismerésére. Ha valaha bármi kérdésed lesz, õhozzá fordulj.

Farnham-rõl
"Even my skills have been unable to fully heal Farnham. Oh, I have been able to mend his body, but his mind and spirit are beyond anything I can do."

Még az én tapasztalatommal sem sikerült teljesen rendbehozni Farnham-et. Sikerült megfoltoznom testét, de lelke s szelleme ellenáll tudásomnak.

Gillian-rõl
"Ogden's barmaid is a sweet girl. Her grandmother is quite ill, and suffers from delusions.

She claims that they are visions, but I have no proof of that one way or the other."

Ogden szolgálója kedves lány. Igen beteg a nagyszüleje, idõnként félre is beszél. 

Õ azt állítja, azok látomások, de ezt se megcáfolni, se igazolni nem tudom.

Griswold-ról
"Griswold knows as much about the art of war as I do about the art of healing. He is a shrewd merchant, but his work is second to none. Oh, I suppose that may be because he is the only blacksmith left here."

Griswold annyit tud a hadakozásról, mint én a gyógyításról. Nem jó kereskedõ, de a keze munkájának nincs párja. No persze ez lehet, hogy csak azért van, mert õ az egyetlen kovács, aki itt maradt.

Ogden-rõl
"I really don't understand why Ogden stays here in Tristram. He suffers from a slight nervous condition, but he is an intelligent and industrious man who would do very well wherever he went. I suppose it may be the fear of the many murders that happen in the sorrounding countryside, or perhaps the wishes of his wife that keep him and his family where they are." 

Igazán nem értem, miért marad még Tristram-ban Ogden. Enyhe idegzsábája van, de intelligens, vállalkozó ember, aki mindenhol jól boldogul. Talán a sok környékbeli gyilkosság tartja vissza, vagy a felesége kívánsága, hogy õ és a családja maradjon, ahol van.

Wirt-rõl
"Poor Wirt. I did all that was possible for the child, but I know he despises that wooden peg that was forced to attach to his leg. His wounds were hideous. No one - and especially such a young child - should have to suffer the way he did."

Szegény Wirt. Megtettem minden tõlem tellhetõt, de hát rettenetes az a faláb, amit az igazi helyére kellett erõltetnem. Szörnyû sebei voltak. Senkinek - különösen nem egy ilyen fiatal srácnak - nem volna szabad így szenvednie.
 

Fordítás, ahol nem más: Des