Pletykák Ogdenrõl

Adria
"Earthen walls and thatched canopy do not a home create. The innkeeper Ogden serves more of a purpose in this town than many understand. He provides shelter for Gillian and her matriarch, maintains what life Farnham has left to him, and provides an anchor for all who are left in the town to what Tristram once was. His tavern, and the simple pleasures that can still be found there, provide a glimpse of a life that the people here remember. It is that memory that continues to feed their hopes for your success."

Földbõl készült falak és zsúpból készült mennyezet, nem alkalmasak otthonteremtésre. Odgen, a fogadós sokkal inkább hasznos célokat szolgál, mint azt sokan hiszik. Védelemrõl gondoskodik Gillian és nagyanyja számára, fenntartja azt az életet, amit Farnham ráhagyott, biztosít egy kikötõt mindenkinek, aki abban a városban maradt, ami egykor Tristram volt. A kocsmája és az egyszerû örömök, amelyek még mindig megtalálhatóak benne, fenntartanak egy villanásnyit abból az életbõl, melyre az emberek emlékeznek errefelé. Ez az emlék, ami továbbra is élteti a reményüket a sikeredben.
 

Fordítás: Berry
Cain
"Ogden has owned and run the Rising Sun inn and tavern for almost four years now. He purchased it just a few short months before everything here went to hell. He and his wife Garda do not have the money to leave as they invested all they had in making a life for themselves here. He is a good man with a deep sense of responsibility."

Ogden négy éve tulajdonosa és vezetõje a Felkelõ Nap nevû korcsmának és fogadónak. Pár rövid hónappal annak elõtte vásárolák, mielõtt itt minden pokollá változa. Nejével, Gardával nincs elég pénzük, hogy elköltözzenek, mert mindenüket az itt való letelepedésükbe fekteték. Õ becsületes, mély felelõsség érzetû ember.

Farnham
"Ogden is the best man in town. I don't think his wife likes me much, but as long as she keeps tappin' kegs, I'll like her just fine. Seems like I been spendin' more time with Ogden than most, but he's so good to me..."

Ogden a legjobb fickó a városba. Nem hinném, hogy a felesége nagyon kedvelne, de amíg õ kezeli a korsókat, addig õt is szeretem. Mintha Ogdennel tölteném a legtöbb idõt, dehát annyira jó hozzám...

Gillian
"Ogden and his wife have taken me and my grandmother into their home and have even let me earn a few gold pieces by working at the inn. I owe so much to them, and hope one day to leave this place and help them start a grand hotel in the east."

Ogden és felesége befogadtak bennünket a nagymamámmal és még pár aranyárt munkát is adtak a fogadóban. Olyan hálás vagyok nekik, és remélem, egyszer elhagyhatjuk ezt a helyet és a segítségükre lehetek, hogy egy igazi szállodát nyissanak keleten.

Griswold
"The innkeeper has little business and no real way of turning a profit. He manages to make ends meet by providing food and lodging for those who occasionally drift through the village, but they are as likely to sneak off into the night as they are to pay him. If it weren't for the stores of grains and dried meats he kept in his cellar, why, most of us would have starved during that first year when the entire countryside was overrun by demons."

Kicsi a fogadós üzlete és csak kevéske profittal kecsegtet. A szélsõségeket hozza egy fedél alá azzal, hogy kosztot-kvártélyt ad a falu felé vetõdõknek, de épp annyian illannak el az éjszakában, mint ahányan fizetnek is szolgálataiért. Ha nem lettek volna azok a gabona- és szárított hús készletek a pincéjében, bizony mindannyian éheztünk volna azon elsõ év során, amikor a vidéket lerohanták a démonok.

Pepin
"I really don't understand why Ogden stays here in Tristram. He suffers from a slight nervous condition, but he is an intelligent and industrious man who would do very well wherever he went. I suppose it may be the fear of the many murders that happen in the sorrounding countryside, or perhaps the wishes of his wife that keep him and his family where they are." 

Igazán nem értem, miért marad még Tristram-ban Ogden. Enyhe idegzsábája van, de intelligens, vállalkozó ember, aki mindenhol jól boldogul. Talán a sok környékbeli gyilkosság tartja vissza, vagy a felesége kívánsága, hogy õ és a családja maradjon, ahol van.

Wirt
"Ogden is a fool for staying here. I could get him out of town for a very reasonable price, but he insists on trying to make a go of it with that stupid tavern. I guess at the least he gives Gillian a place to work, and his wife Garda does make a superb shepherd's pie..."

Tisztára bolond Ogden, hogy itt marad. Igen kedvezõ áron ki tudnám juttatni a városból, de õ csak ad még egy esélyt annak az idióta fogadónak. Persze legalább ad munkát Gillian-nek, és a felesége, Garda nagyon finom sütit csinál...
 

Fordítás, ahol nem a többiek: Des