Küldetések:
Valor

A Szent Páncél

Könyv adja:

"...and so, locked beyond the gateway of blood and past the hall of fire, Valor awaits for the hero of light to awaken..."

...és a vér kapuján, a tûz csarnokán túlra zárva vár a Valor, a fény hõsének ébresztõ szavára...

Cain:

"The gateway of blood and the halls of fire are landmarks of mystic origin. Wherever this book you read from resides it is surely a place of great power.

Legends speak of a pedestal that is carved from obsidian stone and has a pool of boiling blood atop its bone encrusted surface. There are also allusions to stones of blood that will open a door that guards an ancient treasure...

The nature of this treasure is shrouded in speculation, my friend, but it is said that the ancient hero Arkaine placed the holy armor Valor in a secret vault. Arkaine was the first mortal to turn the tide of the sin war and chase the legions of darkness back to the burning hells.

Just before Arkaine died, his armor was hidden away in a secret vault. It is said that when this holy armor is again needed, a hero will arise to don Valor once more. Perhaps you are that hero..."

A vér kapuja és a tûz csarnokai misztikus eredetû határjelek. Akárhol is rejlik a könyv amibõl ezeket olvastad, az biztos hatalmas erõ lakhelye.

A legendák egy talapzatról mesélnek, melyet obszidiánkõbõl faragtak, a tetején egy csonttal kirakott felszínû, kis, forrongó vérrel teli medence van. Utalások vannak még a vér köveire, melyek kinyitják az ajtót, mely egy õsi kincset õriz.

Hogy milyen ez a kincs, azt találgatások fedik, barátom, de azt is mondják, hogy Arkaine, egy régi harcos rejtette a szent páncélt, a Valort, ebbe a titkos barlangba. Arkaine volt az elsõ halandó, aki befolyásolta a bûn háborúját és visszakergette a sötétség légióit a tüzes pokolba.

Mielõtt Arkaine meghalt, elrejtették a páncélját egy titkos barlangba. Azt mondják, hogy amikor ismét szükség lesz erre a szent páncélra, jönni fog egy hõs, aki újra magára ölti a Valort. Talán te vagy az a hõs...

Gris:

"The armor known as Valor could be what tips the scales in your favor. I will tell you that many have looked for it - including myself. Arkaine hid it well, my friend, and it will take more than a bit of luck to unlock the secrets that have kept it concealed oh,  these many years."

A páncél, amit Valor néven ismernek lehet ami igazán lenyûgöz téged. Sokan keresték - beleértve magamat is. Arkaine jól eldugta, barátom, és nem kevés szerencsére van szükséged, hogy megfejtsd a titkot, ami eddig rejtve tartotta, oh lám ez a sok év.

Ogden: 

"Every child hears the story of the warrior Arkaine and his mystic armor known as Valor. If you could find its resting place, you would be well protected against the evil in the labyrinth."

Minden gyerek hallotta Arkaine harcos, és az õ misztikus páncélja a Valor történetét. Ha megtalálod azt a helyet, ahol nyugszik, megvédhet a gonosztól a labirintusban. 

Pepin:

"Hmm... It sounds like something I should remember, but I've been so busy learning new cures and creating better elixirs that I must have forgotten. Sorry..."

Hmm... Erre emlékeznem kéne, de túlságosan lefoglalt az új gyógymódok tanulása és a jobb elixírek készítése, ezért elfelejtettem. Sajnálom...

Gillian:

"The story of the magic armor called Valor is something I often heard the boys talk about. You had better ask one of the men in the village."

A bûvös pancél, a Valor történetét sokszor hallottam a fiúktól. Jobban jársz, ha az egyik falubeli férfit kérdezed.

Wirt:

"You intend to find the armor known as Valor?

No one has ever figured out where Arkaine stashed the stuff, and if my contacts couldn't find it, I seriously doubt you ever will either."

Meg akarod találni a Valort?

Soha senki sem jött rá hová rejtette Arkaine a cuccot, és ha az ismerõseim sem találták meg, akkor komolyan kételkednem kell abban, hogy te valaha is megtalálnád.

Farnham:

"ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ..."

AlszikAlszikAlszikAlszikAlszikAlszikAlszik...

Adria:

"Should you find these stones of blood, use them carefully.

The way is fraught with danger and your only hope rests within your self trust."

Ha megtalálod ezeket a vérköveket, használd õket óvatosan.

Az út veszélyekkel teli és az egyetlen reményed saját magadban rejlik.

Ha megvan, ezt mondja a karaktered:

"May the spirit of Arkaine protect me!"

Arkaine szelleme óvjon engemet!
 

Fordítás: Berry