Küldetések:
Ogden's
Sign

Ogden cégére

Ogden (aki a küldetést adja):

Amikor elõször odamész hozzá:
Master, I have a strange experience to relate. I know that you have a great knowledge of those monsters inhabit the labyrinth, and something that I cannot understand for the very life of me… I was awakened during the night by a scraping sound just outside of my tavern. When I looked out from my bedroom, I saw the shapes of small demon-like creatures in the inn yard. After a short time they ran off, but not before stealing the sign to my inn. I don't know why the demons would steal my sign but leave my family in peace…'its strange, no?

Mester, valami nagyon furcsa dolgot tapasztaltam. Tudom hogy, igen jól ismered azokat a lényeket melyek a labirintusban lakoznak, és van valami, amit soha az életben nem fogok megérteni. Az éjszaka folyamán arra ébredtem föl, hogy  valami mozog odakinn. Amikor kinéztem a szobám ablakán, kicsiny démonszerû alakokat láttam. Egy kis idõ múlva elfutottak, de elvitték a szálló cégérét. Nem tudom miért lopták el a cégéremet, és miért hagyták békén a családomat. Furcsa, nem? 

Ha neki viszed a táblát, és nem Snotspillnek:
"Oh, you didn’t have to bring back my sign, but I suppose that it does save me the expense of having another made. Well let me see, what could I give you as a fee for finding it? Hmmm, what have we here… Ah, yes! This cap was left in one of the rooms by a magician who stayed here some time ago. Perhaps it may be of some value to you."

Oh. Nem kellett volna visszahoznod a cégérem, ámbár megkíméltél engem egy új tábla készíttetésétõl. Lássuk csak mit tudnék neked adni cserébe. Hmmm, ni csak mi van itt…Oh igen. Ezt a sapkát egy bûvész hagyta itt, aki még valamikor nálam szállt meg. Talán hasznát tudod venni.

Griswold:

Demons stole Ogden's sign, you say? That dosen't sound much like the atrocities I've heard
of-or seen.

Demons are concerned with ripping out your heart, not your signpost. 

Azt mondod, hogy démonok ellopták Ogden cégérét? Hát ez nem olyan szörnyûségnek hangzik, mint amilyet én valaha is láttam, vagy hallottam.

Démonok a szívedet tépik ki, nem a cégéred.

Cain:

I see that this strange behavior puzzles you as well. I would surmise that since many demons fear the light of the sun and believe that it holds great power, it may be that the rising sun depicted on the sign you speak of has led them believe that it too holds some arcane powers. Hmm, perhaps they are not all as smart as we feared…

Úgy látom a lények furcsa viselkedése a te oldaladat is furdalja. Úgy gondolom, mivel sok démon fél a napfénytõl és azt hiszi, és  hatalmas erõt tulajdonítanak neki. Lehetséges, hogy a táblára felírt "felkelõ nap"-ról is azt hitték hogy ilyen erõkkel bír. Hmm, talán nem is olyan okosak, mint amilyennek mi gondoltuk.

Pepin:

My goodness demons running about the village at night, pillaging our homes - is nothing sacred? I hope that Ogden and Garda are all right. I suppose that they would come to see me if they were hurt…

Jaj istenem démonok járkálnak a falunkban éjszakánként, fosztogatják a házainkat - hát már semmi sem szent? Remélem Ogden, és Garda jól van. Gondolom, mert azonnal hozzám jöttek volna, ha valami bajuk esett volna…

Gillian:

Oh my! Is that were the sign went? My grandmother and I must have slept right trough the whole thing. Thank the light that those monsters didn't attack the inn.

Oh jaj! Tehát oda tûnt a cégér. A nagyanyám és én átaludtuk az egészet. Köszönet a fénynek, hogy azok a szörnyek nem támadták meg  a szállót.

Wirt:

What - is he saying I took that? I suppose that Griswold is on his side, too.

Look, I got over simple sign stealing months ago. You can't turn a profit on a piece of wood.

Micsoda?! Azt mondja én vittem el? Biztosan Griswold is az õ oldalán van.

Figyelj, én már rég túljutattam a táblalopkodáson. Nem igazán tudsz 
hasznot csinálni egy kis darab fából.

Farnham:

You know what I think? Somebody took that sign, and they gonna want lots of money for it. If I was Ogden… and I'm not, but if I was… I'd just buy a new sign with some pretty drawing on it. Maybe a nice mug of ale or a piece of cheese…

Tudod mit gondolok? Valaki ellopta azt a cégért, és sok pénzt fognak majd érte kérni. Ha én Ogden lennék… de nem vagyok, de ha én lennék… Vennék egy új táblát, egy kis képpel rajta, mint például egy szép korsó sör, vagy egy darab sajt…

Adria:

No mortal can truly understand the mind of the demon.

Never let their erratic actions confuse you, as too may be their plan.

Egy halandó nem tudja igazán megérteni a démont.

Ne hagyd, hogy a furcsa viselkedésük megtévesszen, mert ez is lehet a tervük.

Snotspill (kis ugrabugra manó a 4. szinten a lejárat elõtt):

Elõször
Hey - you that one that kill all! You get me magic banner or we attack! You no leave with life! You kill big uglies and give back magic. Go past corner and door, find uglies. You give, you go!

Héj - te vagy az aki mindenkit megöl! Hozd ide nekem varázs lobogót, vagy támadunk! Megölünk! Öld meg nagy csúnyákat, és add vissza varázs. Menj túl a sarkon, és az ajtón, megtalálod csúnyákat. Te adsz, te mész!

Miután megszerezted a táblát
You give! Yes, good! Go now, we strong. We kill all with big magic!

Te adsz! Igen…jó! Menj, mi erõs. Mindenkit megölünk nagy varázslattal!
 

Fordítás: Spy_the_hunter