Küldetések:
Black Mushroom

Fekete Gomba

Adria (õ adja a küldetést, ha odaviszed hozzá a könyvet):

"What do we have here? Interesting, it looks like a book of reagents. Keep your eyes open for a black mushroom. It should be fairly large and easy to identify. If you find it, bring it to me, won't you?"

Lássuk csak, mi ez itt? Érdekes, azt hiszem, ez egy könyv a vegyszerekrõl. Tartsd nyitva a szemed és keress egy fekete gombát. Igen nagy és könnyen felismerhetõ. Ha megtalálod, ugye elhozod nekem?

Adria (ha másodszor odamész hozzá):

"It's a big, black mushroom that I need. Now run off and get it for me so that I can use it for a special concoction that I am working on."

Egy nagy fekete gombára van szükségem. Na gyerünk hoz egyet nekem, hogy befejezhessem a különleges fõzetet, amin dolgozom.

Farnham:

"Ogden mixes a mean black mushroom, but I get sick if I drink that. Listen, listen... Here's the secret - moderation is the key!"

Ogden kevert egy középszerû fekete gombát, de, hányingerem volt tõle. Figyelj, figyelj... Itt a titok, a kulcs az önuralom!

Griswold:

"If Adria doesn't have one of these, you can bet that's a rare thing indeed. I can offer you no more help than that, but it sounds like... A huge, gargantuan, swollen, bloated mushroom! Well, good hunting, I suppose."

Mérget vehetsz rá, hogy amit Adriánál nem találsz meg, az tényleg egy ritka dolog. Ennél többet nem tudok segíteni, de úgy hangzik, mint... Egy óriási, rettentõen nagy, felpuffadt, pöffeszkedõ gomba! Nos, jó kis vadászat lesz azt hiszem.

Ogden:

"Let me just say this. Both Garda and I would never, ever serve black mushrooms to our honored guests. If Adria wants some mushrooms in her stew, then that is her business, but I can't help you find any. Black mushrooms... Disgusting!"

Hadd mondjam el, hogy sem Garda sem én sohasem szolgálnánk fel fekete gombát a nagybecsû vendégeinknek. Ha Adrianak gomba kell a levesébe, az az õ dolga, de nem tudok neked adni egyet sem. Fekete gombák... Undorító!

Cain:

"The witch Adria seeks a black mushroom? I know as much about black mushrooms as I do about red herrings. Perhaps Pepin the healer could tell you more, but this is something that cannot be found in any of my stories or books."

Adria a boszorkány egy fekete gombát keres? Annyit tudok a fekete gombákról, mint amennyit a piros heringekrõl. Talán Pepin a gyógyító többet tud mondani, de ez olyan dolog, ami nem található meg sem a történeteimben, sem a könyveimben.

Gillian:

"I think Ogden might have some mushrooms in the storage cellar. Why don't you ask him?"

Azt hiszem Ogdennek van néhány gombája a pincében. Miért nem kérdezed õt?

Wirt:

"I don't have any mushrooms of any size or color for sale. How about something a bit more useful?"

Nincs semmilyen gombám, semmilyen méretben vagy színben. Mit szolnál valami hasznosabbhoz?
 

Adria (amikor megvan a gomba):

"Yes, this will be perfect for a brew that I am creating. By the way, the healer is looking for the brain of some demon or another so he can treat those who have been afflicted by their poisonous venom. I belive that he intends to make an elixir from it. If you help him find what he needs, please see if you can get a sample of the elixir for me."

Igen, ez tökéletes lesz a fõzetemhez. Mellesleg a gyógyító egy démon agyát szeretné megszerezni, hogy meggyógyíthassa azokat, akiket megkínoztak a démonok mérgei. Azt hiszem egy elixirt akar belõle csinálni. Ha segítesz neki megtalálni, amire szüksége van, akkor hozhatnál nekem egy mintát az elixirbõl.

Pepin (utána):

"The witch told me that you were searching for the brain of a demon to assist me in creating my elixir. It should be of great value to the many who are injured by those foul beasts, if I can just unlock the secrets I suspect that its alchemy holds. If you can remove the brain of a demon when you kill it, I would be grateful if you could bring it to me."

A boszorkány elmondta, hogy egy démon agyát keresed, hogy segíthess nekem az elixir elkészítésében. Felbecsülhetetlen értékû lenne azoknak, akiket megsebeztek azok a büdõs dögök, ha rájönnék a titkokra, amiket rejt. Ha ki tudnád venni egy démon agyát, amikor megölöd, jó lenne ha elhoznád nekem.
 

Adria (ha agyat kap):

"Why have you brought that here? I have no need for a demon's brain at this time. I do need some of the elixir that the healer is working on. He needs that grotesque organ that you are holding, and then bring me the elixir. Simple when you think about is, isn't it?"

Minek hoztad ezt ide? Nekem nem kell egy démon agya. Nekem az elixir kell, amin a gyógyító dolgozik. Neki kell az a groteszk szerv amit a kezedben tartasz, aztán hozd el az elixirt. Egyszerû ha végiggondolod, ugye?

Pepin (ha agyat kap):

"Excellent, this is just what I had in mind. I was able to finish the elixir without this, but it can't hurt to have this to study. Would you please carry this to the witch? I belive that she is expecting it."

Remek, pontosan erre gondoltam. Ugyan be tudtam fejezni az elixirt nélküle is, de nem árt ha tanulmányozom ezt itt. Elvinnéd ezt a boszorkánynak? Azt hiszem már várja.

Adria (ha elixirt kap):

"What? Now you bring me that elixir from the healer? I was able to finish my brew without it. Why don't you just keep it..."

Micsodiiii? Most hozod ide nekem az elixirt a gyógyítótól? Már be tudtam fejezni a fõzetemet nélküle is. Miért nem teszed egyszerûen zsebre...
 

Fordítás: Berry