Küldetések: The Curse of King Leoric

Leoric Király átka

Ogden (õ adja a küldetést):

Elõször, ha odamész hozzá:
"The village needs your help, Good Master! Some months ago King Leoricís son, Prince Albrecht, was kidnapped. The king went into a rage and scoured the village for his missing child. With each passing day Leoric seemed to slip deeper into madness. He sought to blame innocent towsfolk for the boyís disappearance and had them brutally executed. Less then half of us survived his insanity... 
The kingís knights and priest tried to pleate him, but he turned against them and sadly, they were forced to kill him. With his dying breath the king called down a terrible curse upon his former followers. He worned that they would serve him in darkness forever... 
This is where things take an even darker twist than I thought possible! Our former king has risen form his eternal sleep and now commands a legion of undead minions within the labirinth. His body war buried in a tomb three levels beneath the catedral. Please, Good Master, put his soul at ease by destroying his now cursed form..."

A falunak a segítségedre van szüksége, Jó uram! Néhány hónapnak ezelõtt elrablák Leoric király fiát, Albrecht herceget. A király õrjöngeni kezde és átkutatá a falut elveszett gyermeke után. A napok haladtával úgy látsza, Leoric egyre mélyebbre süllyed õrületében. Ártatlan városlakókat hibáztata fia eltûnésével és brutálisan kivégezteté õket. Alig városunk fele élé túl elmezavarát. 
A király lovagjai, s papjai megpróbálák meggyõzni, de ellenük fordula, így kényszerûen végzének vele. Végsõ lehelletével szörnyû átkot külde korábbi követõire: örökké szolgálandják õt a sötétségben... 
A dolgok itt fordulának még rosszabbra, mint azt valaha is gondolni merém. Királyunk felélede örökkévaló álmából és most élõholt alattvalók sokaságának parancsol a labirintus mélyén. Testét három szinttel a katedrális alatt lévõ sírboltba temeték. Kérlek, Jó uram, helyezd nyugalomra lelkét átkozott formájának megsemmisítésével! 

Másodszor:
"As I told you, Good Master, the king was entombed three levels below. Heís down there, waiting in the putrid darkness for his chance to destroy this land..."

Mint már mondám, Jóuram, a királyt három szinttel lejebb temették el. Ott lenn, a rothadás sötétjében vár a lehetõségre, hogy megsemmisítse ezen földet...

A karaktered ezt mondja, miután megölted a Csontváz királyt:

"Rest well, Leoric, I'll find your son."

Nyugodj békében, Leoric, megkeresem fiadat.

Adria

"The dead who walk among the living follow the cursed king. He hold the power to raise yet more warriors for an ever growing army of the undead, if you do not stop his reign, he will surely march across this land and slay all who live here..."

A holtak, kik az élõk között járnak, az elátkozott király követõi. Bírja az erõt, mellyel elesett harcosokat támaszt fel az élõholtak egyre növekvõ seregébe. Ha nem döntöd meg uralmát, bizonyosan által vonul ezen vidéken, s lemészárolja mindazokat, kik még itt élnek... 

Cain

"Ahh, the story of our king, is it? The tragic fall of Leoric was a harsh blow to this land. The people always loved the king, and now they live in mortal fear of him. The question that I keep asking myself is how he could have fallen so far from the light, as Leoric had always been the holiest of men. Only the vilest powers of hell could so utterly destroy a man form within..."

Ó, a királyunk története, ugye? Leoric tragikus bukása szörnyû csapás vala e vidéknek. Népe mindig is szereté a királyt, s most a halandók rettegésével viseltetnek iránta. Örökké azt kérdezem magamtól, hogyan is kerülhete ilyí távol a fénytõl, hisz Leoric mindig egyike vala a legnemesebbekének. Csak a pokol leggonoszb erõi képesek ilyí tökéllyel fölemészteni egy embert bévülrõl...

Farnham

"I donít care about that. Listen, no skeleton is gonna be my king. Leoric is king. King, so you hear me? Hail to the King!"

Nem érdekel. Figyelj, semmi csontváz nem fog itten király lenni! Leoric a király, hallasz? Éljen a király! 

Gillian

"I donít like to think about how the king died. I like to remember him for the king and ruler that he was. His death was so sad and seemed very wrong, somehow..."

Nem szívesen gondolok arra, ahogy a király meghalt. Úgy szeretek emlékezni reá, mint királyra és uralkodóra. Halála olyí szomorú vala, s valamiképpen nagyon furcsának tûnt... 

Griswold

"I made many of the weapons and most of the armour that King Leoric used to outfit his knights. I even crafted a huge two-handed sword of the finest mithril for him. As well as a fieldcrown to match. I still cannot believe how he died but if must have been some sinister force that drove him insane!"

Sok fegyvert és páncélt készíték Leoric király lovagjainak, néki pedig egy hatalmas pallost a legfénylõbb mitrilbõl. Csakúgy, mint egy hozzá való koronát. Még mindig nem tudom elképzelni hogyan halhatott meg, bizonyára valamiféle baljóslatú erõ kergeté õrületbe! 

Pepin

"The loss of his son was too much for King Leoric. I did what I could to ease his madness, but in the end it overcame him. A black curse has hung over this kingdom from that day forward, but perhaps if you were to free his spirit from his earthly prison, the curse would be lifted!"

Fiának elvesztése túl sok vala  Leoric királynak. Mindent megtevék, mi módomban álla, hogy megszabadítám õrületétõl, de végül úrrá lett rajta! A fekete átok a naptól fogva kiterpeszkedik királyságán, de talán, ha felszabadítod szellemét földi börtönébõl, az átok feloldódhat! 

Wirt

"Look, Iím running a business here. I donít sell information, and I donít care about some king thatís been dead longer than Iíve been alive. If you need something to use against this king of the undead, than I can help you out..."

Nézd, itt én itt kereskedni próbálok... Nem árulok tudást, s nem érdekel holmiféle király, aki régebben halott, mint ahogy én élek. Ha szükséged van valamire, amit felhasználhatsz az élõholtak királya ellen, akkor segíthetek... 
 

Fordítás: Colwyn