Küldetések:
Lachdanan

Lachdanan

Lachdanan (õ adja):

"Please don't kill me, just hear me out. I was once captain of king Leoric's knights, upholding the laws of this land with justice and honor. Then his dark curse fell upon us for the role we played in his tragic death. As my fellow knights succumbed to their twisted fate, I fled from the king's burial chamber, searching for some way to free myself from the curse. I failed...

I have heard of a golden elixir that could lift the curse and allow my soul to rest, but I have been unable to find it. My strength now wanes, and with it the last of my humanity as well. Please aid me and find the elixir. I will repay your efforts - I swear upon my honor."

Kérlek ne ölj meg, csak hallgasd meg amit mondok. Egykoron Leoric király lovagjainak a kapitányaként tartattam be a törvényt ezen a helyen, igazságosan és becsületesen. Aztán ránk szállt sötét átka, a szerepért, amit tragikus halálaban jatszottunk. Amikor lovagtársaim megadták magukat eltorzult sorsuknak elmenekültem a király temetési kamrájából, egy módot keresve, hogy megszabadítsam magam az átoktól. Nem sikerült...

Hallottam egy arany elixirrõl, ami feloldhatja az átkot, és megszabadítja a lelkemet, de nem találtam meg. Az erõm fogytán van és vele együtt az emberségem maradékai is. Kérlek segíts és találd meg az elixirt. Megfizetem a fáradozásaidat - A becsületemre esküszöm.

Ogden:

"You speak of a brave warrior long dead! I'll have no such talk of speaking with departed souls in my inn yard, thank you very much."

Egy régen halott, bátor harcosról beszélsz! Nem fogok halott lelkekkel való beszélgetésekrõl társalogni a fogadóm udvarán, köszönöm szépen.

Gillian:

"I've never heard of a Lachdanan before. I'm sorry, but I don't think that I can be of much help to you."

Sosem hallottam még Lachdananról ezelõtt. Sajnálom, de azt hiszem többet nem segíthetek.

Wirt:

"Wait, let me guess. Cain was swallowed up in a gigantic fissure that opened beneath him. He was incinerated in a ball of hellfire, and can't answer your questions anymore. Oh, that isn't what happened? Then I guess you'll be buying something or you'll be on your way."

Várj csak, had találjam ki. Caint elnyelte egy gigantikus repedés, ami éppen alatta nyílt meg. Elhamvadt egy pokoli tûzgömbben, és nem tud többé válaszolni a kérdéseidre. Oh, mégsem ez történt? Akkor vagy veszel valamit, vagy már itt sem vagy.

Pepin:

"A golden elixir, you say. I have never concocted a potion of that color before, so I can't tell you how it would effect you if you were to try to drink it. As your healer, I strongly advise that should you find such an elixir do as Lachdanan asks and do not try to use it."

Arany elixirt mondtál? Sosem fõztem ilyen színû italt ezelõtt, így nem tudom megmondani, hogy milyen hatása lenne, ha megpróbálnád meginni. Mint a gyógyítod szigorúan ajánlom, hogy ha megtalálod az elixirt, tégy úgy, ahogy Lachdanan kérte és ne próbáld meg használni.

Griswold:

"If it is actually Lachdanan that you have met, then I would advise that you aid him. I dealt with him on several occasions and found him to be honest and loyal in nature. The curse that fell upon the followers of king Leoric would fall especially hard upon him."

Ha valóban Lachdanannal találkoztál, azt tanácsolom segíts neki. Sokszor üzleteltem vele és becsületes és hûséges természetûnek találtam. Az átoknak, ami Leoric követõit sújtotta, különösen nehéz dolga lehetett vele.

Cain:

"You claim to have spoken with Lachdanan? He was a great hero during his life. Lachdanan was an honorable and just man who served his king faithfully for years. But of course, you already know that.

Of those who were caught within the grasp of the king's curse, Lachdanan would be the least likely to submit to the darkness without a fight, so I suppose that your story could be true. If I were in your place, my friend, I would find a way to release him from his torture."

Lachdanannal beszéltél? Egy nagy hõs volt amíg élt. Lachdanan egy tiszteletre méltó és igaz ember volt, aki évekig odaadóan szolgálta a királyát. De természetesen ezt már tudod.

Azok közül, akik a király átkának hatalmába kerültek, Lachdanan volt a legkevésbé hajlamos harc nélkül behódolni a gonosznak, ezért azt hiszem a történeted igaz lehet. Ha a helyedben lennék, barátom, találnék egy módot, hogy megszabadíthassam kínjaitól.

Farnham:

"Lachdanan is dead. Everybody knows that, and you can't fool me into thinking any other way. You can't talk to the dead. I know!"

Lachdanan halott. Mindenki tudja, és nem tudsz rászedni, hogy másképp gondoljam. Nem beszélhetsz a halottakkal. Én, tudom!

Adria:

"You may meet people who are trapped within the labyrinth, such as Lachdanan.

I sense in him honor and great guilt. Aid him, and you aid all of Tristram."

Találkozhatsz a labirintusban fogságba esettekkel, mint Lachdanan.

Becsületet és egy nagy bûnt érzékelek benne. Segíts neki és egész Tristramon segítesz.

Lachdanan ha még egyszer odamész hozzá:

"You have not found the golden elixir. I fear that I am doomed for eternity. Please. keep trying..."

Nem találtad meg az arany elixirt. Attól tartok, hogy örökös kudarcra vagyok ítélve. Kérlek próbálkozz tovább...

Amikor megvan az elixir, ezt mondja a karaktered:

"I need to get this to Lachdanan."

Ezt el kell vigyem Lachdanan-nak.

Lachdanan ha megvan az elixir:

"You have saved my soul from damnation, and for that I am in your debt. If there is ever a way that I can repay you from beyond the grave I will find it, but for now - Take my helm. On the journey I am about to take I will have little use for it. May it protect you against the dark powers below. Go with the light, my friend..."

Megmentetted a lelkem a kárhozattól, és ezért adósod vagyok. Ha van valamilyen mód, ahogy visszafizethetem neked a túlvilágról, megtalálom, de most - fogd a sisakom. Az úton, amire készülük nem sok hasznát venném. Talán megvéd a sötét erõktõl odalent. A fény vezessen utadon barátom...
 

Fordítás: Berry