Küldetések: The Butcher

A Hentes

A sebesült városlakó (õ adja a küldetést:

Amikor elõször odamész hozzá:
"Please, listen to me. The archbishop Lazarus, he led us down to find the lost prince. The bastard led us into a trap. Now everyone is dead... Killed by a demon he called the Butcher. Avenge us! Find this butcher and slay him so that our souls may finally rest..."

Kérlek, figyelj rám! Lazarus érsek levezete minket az elveszett herceg keresésére. Az álnok csapdába csala minket. Most mindenki halva... Egy démon végeze vélük, akit õ a Hentesnek neveze. Állj bosszút! Találd meg a Hentest és végezz vele, hogy lelkünk békében nyugodhasson... 

Ha még egyszer odamész hozzá (már halott, ezt a karaktered mondja):
"Your death will be avenged."

Halálod megbosszuland. 

A Butcher, amikor kinyitod az ajtaját:

"Aah, fresh meat!"

Aah, friss hús! 

A karaktered, miután megölted a Butcher-t:

"The spirits of the dead are now avenged."

A holtak lelkei most megbosszultanak. 

Adria:

"The Butcher is a sadistic creature the delights in the torture and pain of others. You have seen his handiwork in the drunkard Farnham. His destruction will do much to ensure the safety of this village."

A Hentes szadista lény, mely mások fájdalmában, haláltusájában leli örömét. Láthattad keze munkája mit tevén Farnham-mel. Elpusztítása sokat jelentene a falu biztonsága számára. 

Cain

"It seems that the Archbishop Lazarus goaded many of the townsmen into venturing into the labirinth to find the king’s missing son. He play upon their fears and whipped them into a frenzied mob. None of them were prepared for what was within the cold earth... Lazarus abadoned them down there - left in the clutch of unspeakable horror - to die..."

Úgy tûnik, Lazarus bíboros arra ösztökélé a városlakókat, hogy a király elveszett fiának keresésére indulának a labirintusba. Kihasználá rettegésüket és dühöngõ csürhévé változtatá õket. Egyikõjük sem vala felkészülve arra, ami a hideg kövek mélyén vára reájuk... Lazarus otthagyá õket - az elmondhatatlan szörnyûség karmai közt -, hogy meghaljanak... 

Farnham

"Big! Big cleaver killing all my friends. Couldn’t stop him, had to run away, couldn’t save them. Trapped in a room with so many bodies... so many friends. Nooooooo!"

Hatalmas! Hatalmas bárd végze összes barátimmal. Nem bírám megállítani, menekülnöm kelle, nem bírám megmenteni õket.  Bezárva egy szobába, rengeteg hullával... oly’ sok baráttal. Neeeeeeem! 

Gillian

"When Farnham said something about a butcher killing people, I immediatelly discounted it. But since you bought it up, maybe it is true..."

Amikor Farnham beszéle valami gyilkolászó hentesrõl, nem vevém komolyan. De most, hogy te is felhozád, igaz lehet... 

Griswold

"I saw what Farnham calls the Butcher as it swathed a path through the bodies of my friends. He swung a cleaver as large as an axe, hewing limbs and cutting down brave men where they stood. I was separated from the fray by a host of small screeching demons and somehow found the stairway leading out. I never saw that hideous beast again, but his blood-stained visage haunts me to this day."

Én látám azt, mit Farnham Hentesnek neveze, amint barátim testén keresztül vága utat magának. Akkora bárdot lóbála, akár egy fejsze, végtagokat szelve és bátor férfikat helyükben megfosztva életüktõl. Temérdek kicsiny, visítozó démon elválaszta a küzdelemtõl, s valahogy rátalálék a felvezetõ lépcsõre. Soha többé nem látám azon rettenetes fenevadat, de vérmocskos ábrázata kísért ma is. 

Ogden

"Yes, Farnham has mumbled something about a hulking brute who wielded a fierce weapon. I believe he called him a Butcher."

Igen, Farnham motyogott valamit egy brutális alakról, aki iszontató fegyvert forgat. Azt hiszem, Hentesnek nevezé. 

Pepin

"By the light, I know this vile demon. There were many that bore the scars of his wrath upon their bodies when the few survivors of the charge led by Lazarus crawled from the cathedral. I don't know what he used to slice open his victims, but it could not have been of this world. It left wounds festering with diease and even I found them almost impossible to treat. Beware if you plan to battle this fiend..."

Ismerem ezt a hitvány démont. Sokan voltak, kiknek testükre rajzolódtak haragjának nyomai, amikor a Lazarus álltal vezetett küldetés néhány túlélõje kivonszolta magát a katedrálisból. Nem tudom, mit használt áldozatai feldarabolásához, de nem evilági szerszám lehetett az. Gennyedzõ sebeket hagyott, melyeket meg én sem tudtam begyógyítani. Vigyázz, ha meg akarsz küzdeni ezzel az ördöggel...

Fordítás: Berry

Wirt

"I know more then you’d think about that grisly fiend. His little friends got a hold of me and managed to get my leg before Griswald pulled me out of that hole. I’ll put it bluntly - kill him before he kills you and adds your corpse to his collection."

Többet tudok arról a szörnyrõl, mint gondolnád. A vakarcs talpnyalói megfosztának a lábamtól, mielõtt Griswold ki bíra menekíteni abból a lyukból. Azt mondom: öld meg, mielõtt õ öl meg téged, s hulláddal a gyûjteményét gyarapítja.
 

Fordítások, ahol nem más: Colwyn