Küldetések:
Archbishop
Lazarus

Lazarus érsek

Cain (õ adja a küldetést):

Amikor elõször odamész hozzá:
"This does not bode well, for it confirms my darkest fears. While I did not allow myself to believe the ancient legends, I cannot deny them now. Perhaps the time has come to reviel who I am.

My true name is Deckard Cain the Elder, and I am the last descendant of an ancient brotherhood that was dedicated to safeguarding the secrets of a timeless evil. An evil that quite obviously has now been released!

The Archbishop Lazarus, once King Leoric's most trusted advisor, led a party of simple townsfolk into the labyrinth to find the king's missing son Albrecht. Quite some time passed before returned, and only a few of them escaped with their lives.

Course me for a fool! Should have suspected his veiled treachery then. It must have been Lazarus himself who kidnapped Albrecht and has since hidden him within the labyrinth. I do not understand why the archbishop turned to the darkness, or what his interest is in the child. Unless he means to sacrifice him to his dark masters!

That must be what he has planned! The survivors of his "rescue party" say that Lazarus was last seen running into the deepest bowels of the labyrinth. You must hurry and save the prince from the sacrificial blade of his demented fiend!"

Ez rosszat sejtet, igazoland legsötétebb félelmeimet. Eleddig nem akarám hinni az õsi legendákat, de immáron nem tagadhatom õket. Úgy érzem, az idõ eljöve, hogy felfedjem kilétemet. 

Igaz nevem Deckard Cain az öreg, egy õsi testvériség utolsó leszármazottja vagyok, amely felesküde egy idõtlen gonosz õrzésére. Mely gonosz most nyilvánvalóan kitöre fogságából! 

Lazarus fõpüspök, egykoron Leoric király legbizalmasabb tanácsadója, a városi pórnép élén levonula a labirintusba, a király elveszett fiának, Albrecht-nek felkutatására. Sok idõ eltelvén visszatértükig, s csak keveseknek sikerüle életüket megõrizni. 

Átkozz el ostobaságom okán! Már akkor gyanakodnom kellett volna árulására. Csak Lazarus maga rabolhatá el Albrecht-et, és rejtheté el a labirintusban. Fel nem foghatom, miért fordula a püspök a sötétséghez, és miért érdekli a fiú. Hacsak nem szándéka a fiút feláldozni sötét urainak! 

Csak ezt tervezheté! Az általa vezetett csapat túlélõi modják, utoljára Lazarust a labirintus legmélyebb része felé láták rohanni. Sietned kell, hogy megmenthesd a fiút õrült áldozati tõrétõl! 
 

Fordítás: Luminatar és Zenor-The-White


Ha még egyszer odamész hozzá:
"You must hurry and rescue Albrecht from the hands of Lazarus. The prince and the people of this kingdom are counting on you!"

Sietned kell, hogy megmentsd Albrecht herceget Lazarus kezei közül. A herceg és mi mindannyian a királyságban számítunk rád!

A karaktered ezt mondja, miután megölted Lazarus-t:

"Your madness ends here, betreyal!"

Õrültséged most végetér, álnok! 

Adria:

  "I did not know this Lazarus of whom you speak, but I do sense a great conflict within his being. He poses a great danger, and will stop at nothing to serve the powers of darkness which have claimed him as theirs."

Nem ismertem ezt a Lazarus-t, akirõl beszélsz, de érzek egy nagy feszültséget lényében. Nagy veszélyt jelent, és semmi sem állíthatja meg, hogy a sötétség erõit szolgálja, melyek igényt tartottak lelkére.

Farnham

"They stab, they bite, then they're all around you. Liar! Liar! They're all dead! Dead! Do you hear me? They just keep falling and falling... their blood spilling out all over the floor...  all his fault..."

Szúrnak,  harapnak, aztán egyszer csak mind körülvesznek. Hazug! Hazug! Mind meghaltak! Meghaltak! Hallod? Csak esnek és esnek... a vérük kiloccsan végig a földön... csak az õ hibája... 

Gillian

"I remember Lazarus as being a very kind and giving man. He spoke at my mother's funeral, and was supportive of my grandmother and myself in a very troubled time. I pray every night that somehow, he is still alive and save."

Úgy emlékszem Lazarus-ra, mint jóságos, adakozó emberre. Õ beszélt az édesanyám temetésén, és késõbb támogatott bennünket a nagymamámmal a zavaros idõkben. Minden este imádkozom, hogy talán valahogy még életben és biztonságban legyen.

Griswold

"I  was there when Lazarus led us into the labyrinth. He spoke of holy retribution, but when we started fighting those hellspawn, he did not so much as lift his mace against them. He just ran deeper into the dim, endless chambers that were filled with the servants of darkness!"

Ott voltam, amikor Lazarus levitt bennünket a labirintusba. Szent bosszúról beszélt, de amikor elkezdtük ütni azokat az ördögfattyakat, valahogy nem akaródzott neki felemelni a buzogányát. Egyre csak mélyebbre rohant azokba a sötét, végtelen kamrákba, teli a sötétség szolgáival!

Ogden

"Lazarus was the archbishop who led many of the townspeople into the labyrinth. I lost many good friends that day, and Lazarus never returned. I suppose he was killed along with most of the others. If you would do me a favor, good master - please do not talk to Farnham about that day."

Lazarus volt az érsek, kinek vezetésével sokan közülünk alászálltak a labirintusba. Sok jó barátomat elvesztettem azon a napon, és Lazarus soha nem tért vissza. Azt hiszem, õt is megölhették, mint legtöbbjüket. Ha megtennél nékem egy szívességet, jó uram - kérlek, ne beszélj Farnham elõtt arról a napról.

Pepin

"I was shocked when I heard of what the townspeople were planning to do that night. I thought that of all people, Lazarus would have had more sense than that. He was an archbishop, and always seemed to care so much for the townsfolk of Tristram. So many were injured, I could not save them all..."

Megrettentem, amikor hallottam, mit terveznek az emberek azon éjjelen. Én mindannyiukra gondoltam, de Lazarus-nak igazán több esze lehetett volna. Érsekünk volt, és mindig úgy tûnt, igazán törõdik Tristram népével. Sokan megsebesültek, nem tudtam mindenkit megmenteni...

Wirt

"Yes, the righteous Lazarus, who was sooo effective against those monsters down there. Didn't help save my leg, did it? Look, I'll  give you a free piece of advice. Ask Farnham, he was there."

Hogyne, az igazságos Lazarus, aki olyan nagyon hatékony volt azok ellen a szörnyek ellen odalenn. A lábamon nem bírt segíteni, ugye? Adok egy teljesen ingyenes tanácsot. Kérdezd Farnham-et, õ ott volt.
 

Fordítás (ahol nincs más):Des