Küldetések:
The Anvil of Fury

A Tombolás Üllõje

Griswold elõször (õ adja a küldetést):

"Greetings! It's always a pleasure to see one of my best customers! I know that you have benn venturing deeper into the labyrinth, and there is a story I was told that you may find worth the time to listen to...

One of the men who returned from the labyrinth told me about a mystic anvil that he came across during his escape. His description reminded me of legends I had
heard in my youth about the burning hellforge where powerful weapons of magic are crafted. The legend had it that deep within the hellforge rested the anvil of fury! This anvil contained within it the very essence of the demonic underworld...

It is said that any weapon crafted upon the burning anvil is imbued with great power. If this anvil is indeed the anvil of fury, I may be able to make you a weapon capable of defeating even the darkest lord of hell!

Find the anvil for me, and I'll get to work!"

Üdvözlet! Mindig öröm találkozni az egyik legjobb vásárlómmal! Tudom, hogy mélyebbre kalandoztál a labirintusban és hallottam egy történetet, amirõl úgy gondolom, hogy megéri az idõt, hogy meghallgasd...

Az egyik ember aki visszatért a labirintusból mesélt nekem egy misztikus üllõrõl, amire menekülés közben akadt rá. A leírása egy legendára emlékeztet, amit még fiatal koromban hallottam egy izzó pokoli kovácsmûhelyrõl, ahol a hatalmas erejû mágikus fegyvereket készítik. A legenda azt mondja, hogy a pokoli kovácsmûhely mélyén pihen a tombolás üllõje! Ez az üllõ a démoni alvilág szívében van...

Azt mondják, hogy bármely az izzó üllõbõl készített fegyver hatalmas erõvel lesz átitatva. Ha ez az üllõ valóban a tombolás üllõje, akkor talán tudok neked csinálni egy fegyvert, ami még a pokol legsötétebb urát is képes megsemmisíteni!

Találd meg nekem az üllõt, és hozzálátok a munkához!

Griswold (ha még egyszer odamész hozzá):

"Nothing yet, eh? Well keep searching. A weapon forged upon the anvil could be your best hope, and I am sure that I can make you one of legendary proportions."

Még semmi, he? Nos folytasd a keresést. Egy fegyver, amit az üllõn kovácsoltak, ez lehet a legnagyobb reményed és biztos vagyok benne, hogy tudok neked csinálni egyet a legendás képességûek közül.

Griswold (ha nálad van):

"I can hardly believe it! This is the anvil of fury - Good work, my friend. Now we'll show those bastards that there are no weapons in hell more deadly than those made by men! Take this and may light protect you."

Alig hiszem el! Ez a tombolás üllõje - szép munka volt barátom. Most majd megmutatjuk azoknak a korcsoknak, hogy nincs halálosabb fegyver a pokolban, mint amit emberkéz alkotott! Fogd ezt és talán a fény megvéd.

Odgen:

"Don't you think that Griswold would be a better person to ask about this? He's quite handy, you know."

Nem gondolod, hogy errõl inkább Griswoldot kéne megkérdezned? Tudod õ pont megfelelõ erre.

Gilian:

"Griswold's father used to tell some of us when we were growing up about a giant anvil that was used to make mighty weapons. He said that when a hammer was struck upon this anvil, the ground would shake with great fury. Whenever the Earth moves, I always remember that story."

Griswold apja mesélt néhányunknak gyerekkorunkban egy óriási üllõrõl, amit rettenetes fegyverek készítésére használtak. Azt mondta, hogy amikor egy kalapács rácsap erre az ülõre, akkor a talaj õrjöngve megremeg. Mindig eszembe jut ez a történet, ha a föld megmozdul.

Pepin:

"If you had benn looking for information on the pestle of curing or the silver chalice of purification, I could have assisted you, my friend. However, in this matter, you would be better served to speak to either Griswold or Cain."

Ha információt keresnél a gyógyítás mozsártörõjérõl vagy a megtisztulás ezüst serlegérõl, akkor segíthetnék barátom. Akárhogy is ebben a dologban nagyobb segítségedre lehet ha Griswolddal vagy Cainnel beszélsz.

Cain:

"Griswold speaks of the anvil of fury - A legendary artifact long searched for, but never found. Crafted from the metallic bones of the razor pit demons, the anvil of fury was smelt around the skulls of the five most powerful magi of the underworld. Carved with runes of power and chaos, any weapon or armor forged upon this anvil will be immersed into the realm of chaos, imbedding it with magical properties. It is said that the unpredictable nature of chaos makes it difficult to know what the outcome of this smithing will be..."

Griswold a tombolás üllõjérõl beszélt - egy legendás tárgy, amit sokáig kerestek, de sosem találtak meg. A pusztító pokoli démonok fémes csontjaiból készült, körbe lett olvasztva az öt legerõsebb alvilági mágus koponyájával, és az erõ és a káosz runáit vésték rá. Bármely fegyver vagy páncél, amit ezen az üllõn kovácsolnak belemerül a káosz birodalmába, és mágikus tulajdonságokkal töltõdik fel. Azt mondják, hogy a káosz kiszámíthatatlan természete miatt nehéz meg megmondani, hogy mi lesz az eredménye ezen szerszám kikovácsolásának...

Farnham:

"Griswold can't sell his anvil. What will he do then? And I'd be angry too if someone took my anvil!"

Griswold nem tudja eladni az üllõjét. Mit fog akkor csinálni? És én is mérges lennék ha valaki elvinné az üllõmet!

Wirt:

"If you were to find this artifact for Griswold, it could put a serious damper on my business here. Awwww, you'll never find it."

Ha megtalálnád ezt a tárgyat Griswoldnak, az komolyan visszavetné az üzletemet ezen a helyen. Ááá, sosem találod meg.

Adria:

"There are many artifacts within the labyrinth that hold powers beyond the comprehension of mortals. Some of these hold fantastic power that can be used by either the light or the darkness. Securing the anvil from below could shift the course of the sin war towards the light."

Sok tárgy van a labirintusban, ami olyan erõket rejt, melyeket a halandó ember képtelen felfogni. Ezek közül  néhány olyan fantasztikus erõt birtokol, melyet a világos és a sötét oldal is egyaránt tud használni. Az üllõ megszerzése lentrõl a fény oldalára terelheti a bûn háborúját.

És ezt mondja a kari amikor megtalálod:

"I need to get this to Griswold."

Ezt el kell vinnem Griswoldnak.
 

Fordítás: Berry