Gillian: Pletykák a többiekrõl

Adriáról
"The woman at the edge of town is a witch! She seems nice enough, and her name, Adria, is very pleasing to the ear, but I am very afraid of her.

It would take someone quite brave, like you, to see what she is doing out there."

Az a nõ a város szélén egy boszorkány! Elég kedvesnek látszik, és a neve, Adria, is jól hangzik a fülnek, de én nagyon félek õtõle. 

Valaki, egy merész kellene, mint te, megnézni, mit is csinál õ ott.

Cain-rõl
"Cain has been the storyteller of Tristram for as long as I can remember. He knows so much, and can tell you just about anything about almost everything."

Cain Tristram mesemondója, mióta az eszemet tudom. Olyan sokat tud, szinte mindenrõl el tud neked mondani bármit.

Farnham-rõl
"Farnham is a drunkard who fills his belly with ale and everyone else's ears with nonsense.

I know that both Pepin and Ogden feel sympathy for him, but I get so frustrated watching him slip farther and farther into a befuddled stupor every night."

Farnham egy részeges disznó, aki megtölti a pocakját sörrel, a mások fejét meg zagyvaságokkal. 

Tudom, Pepin és Ogden igen megértõek vele, de rossz nézni, ahogy estérõl-estére egyre mélyebbre süllyed.

Griswold-ról
"Our blacksmith is a point of pride to the people of Tristram. Not only is he a master craftsman who has won many contests within his guild, but he received praises from our King Leoric himself - may his soul rest in peace. Griswold is also a great hero; just ask Cain."

Tristram lakói mind nagyon büszkék kovácsunkra. Szakmája igazi mestere, sok-sok díjat nyert már céhes versenyeken, de még Leoric király dícséretzét is kivívta - nyugodjék lelke békében szegénynek. Griswold hõs is; kérdezd csak meg Cain-t!

Ogden-rõl
"Ogden and his wife have taken me and my grandmother into their home and have even let me earn a few gold pieces by working at the inn. I owe so much to them, and hope one day to leave this place and help them start a grand hotel in the east."

Ogden és felesége befogadtak bennünket a nagymamámmal és még pár aranyárt munkát is adtak a fogadóban. Olyan hálás vagyok nekik, és remélem, egyszer elhagyhatjuk ezt a helyet és a segítségükre lehetek, hogy egy igazi szállodát nyissanak keleten.

Pepin-rõl
"Pepin saved my grandmother's life, and I know that I can never repay him for that. His ability to heal any sickness is more powerful than the mightiest sword and more mysterious than any spell you can name. If you ever are in need of healing, Pepin can help you."

Pepin megmentette a nagymamám életét, és tudom, ezt soha nem fizethetem vissza néki. Kórságot elûzõ képessége hatalmasabb erejû, mint a legacélosabb penge és titokzatosabb, mint bármely varázsige, amelyet csak meg tudsz nevezni. Ha valaha gyógyírt keresel bajaidra, Pepinhez bizton fordulhatsz.

Wirt-rõl
"I grew up with Wirt's mother, Canace. Although she was only slightly hurt when those hideous creatures stole him, she never recovered. I think she died of a broken heart. Wirt has become a mean-spirited youngster, looking only to profit from the sweat of others. I know that he suffered and has seen horrors that I cannot even imagine, but some of that darkness hangs over him still."

Wirt édesanyjával, Canace-szal együtt nõttem fel. Noha csak karcolásokat szerzett, amikor azok a titokzatos szörnyek elrabolták, de soha nem épült fel. Azt hiszem, megszakadt a szíve. Wirt gonoszlelkû fiú lett, aki a mások verejtékébõl húz hasznot. Tudom, el se képzelhetjük azt a sok szörnyûséget, amiken átment, de valami még mindig beárnyékolja lelkét.

Fordítás: Des