Pletykák Farnham-rõl

Adria
"The higher you place your faith in one man, the farther it has to fall. Farnham has lost his soul, but not to any demon. It was lost when he saw his fellow townspeople betrayed by the archbishop Lazarus. He has knowledge to be gleaned, but you must separate fact from fantasy."

Minél mélyebbre veted a hited valakiben, annál nagyobb lesz a csalódásod. Farnham elvesztette a lelkét, de nem egy démon vette el tõle. Akkor veszett el, amikor látta, mint árulta el Lazarus érsek a városi társait. Farnham sok tudást gyûjtött össze, de fel kell fedezd az értelmet kusza fantáziálgatásaiban. 
 

Fordítás: Berry
Cain
"Poor Farnham, he is a disquieting reminder of the doomed assembly that entered into the cathedral with Lazarus on that dark day. He escaped with his life, but his courage and much of his sanity were left in some dark pit. He finds comfort only at the bottom of his tankard nowadays, but there are occasional bits of truth buried within his constant ramblings."

Szegény Farnham, õ egy nyugtalankodó emlékezõje az elítélt gyülekezetnek, akik beléptek a székesegyházba Lazarus-szal, azon a sötét napon. Sikerült életben maradnia, de bátorsága és nagy része józan eszének ott maradt egy sötét veremben. Manapság már csak a fémkupája fenekére tekintve érzi jól magát, de idõnként van némi igazság eltemetve az állandó elkalandozásaiban. 
 

Fordítás: Berry


Gillian
"Farnham is a drunkard who fills his belly with ale and everyone else's ears with nonsense.

I know that both Pepin and Ogden feel sympathy for him, but I get so frustrated watching him slip farther and farther into a befuddled stupor every night."

Farnham egy részeges disznó, aki megtölti a pocakját sörrel, a mások fejét meg zagyvaságokkal. 

Tudom, Pepin és Ogden igen megértõek vele, de rossz nézni, ahogy estérõl-estére egyre mélyebbre süllyed.

Griswold
"I was with Farnham that night that Lazarus led us into the labyrinth. I never saw the archbishop again, and I may not have survived if Farnham was not at my side. I fear that the attack left his soul as crippled as, well, another did my leg. I cannot fight this battle for him now, but I would if I could."

Ott voltam Farnham mellett azon az estén, hogy Lazarus levitt minket a Labirintusba. Nem láttam többet az érseket, és lehet, hogy nem élem túl, ha Farnham nincs mellettem. Félek, hogy a támadás úgy összeroncsolta a lelkét, ahogy egy másik az én lábamat. Ezt a csatát már nem vívhatom meg helyette, bárcsak tehetném.

Ogden
"Farnham spends far too much time here, drowning his sorrows in cheap ale. I would make him leave, but he did suffer so during his time in the labyrinth."

Farnham túl sokat idõzik itt, míg bánatát olcsó sörbe fojtja. Kitenném a szûrét, dehát olyan sokmindenen ment keresztül annak idején a labirintusban.

Pepin
"Even my skills have been unable to fully heal Farnham. Oh, I have been able to mend his body, but his mind and spirit are beyond anything I can do."

Még az én tapasztalatommal sem sikerült teljesen rendbehozni Farnham-et. Sikerült megfoltoznom testét, de lelke s szelleme ellenáll tudásomnak.

Wirt-nek két pletykája is van:
"Don't trust everything the drunk says. Too many ales have fogged his vision and his good sense."

Ne higgy el mindent, ami a részeg mond. Túl sok sör homályosítja el elméjét és valaha jó érzékeit. 

"Farnham - now there is a man with serious problems, and I know all about how serious problems can be. He trusted too much in the integrity of one man, and Lazarus led him into the very jaws of death. Oh, I know what it's like down there, so don't even start telling me about your plans to destroy the evil that dwells in that labyrinth. Just watch your legs..."

Farnham - hát neki aztán komoly gondjai vannak, és én aztán tudom, mi az a komoly gond. Túlságosan bízott az emberek összetartásában, és Lazarus a halál torkába vezette. Ó, én aztán tudom, milyen ott lent, úgyhogy el se kezdd magyarázni a terveidet a fõgonosz kiirtásáról. Csak nézz a lábad alá...
 

Fordítás, ahol nem a többiek: Des