Cain: Pletykák a többiekrõl

Adriáról
"The witch, Adria, is an anomaly here in Tristram. She arrived shortly after the cathedral was desecrated while most everyone else was fleeing. She had a small hut constructed at the edge of town, seemingly overnight, and has access to many strange and arcane artifacts and tomes of knowledge that even I have never seen before."

Adria, a boszorkány rendellenes itt Tristramban. Röviddel az után érkezett, hogy a székesegyházat megszentségtelenítették, akkor, amikor mindenki más menekült. Épített egy kis kunyhót a városszélen, látszólag éjszaka, és hozzá tud férni sok rejtélyes és bûvös varázstárgyhoz és könyvhöz, amiket még sohasem láttam ezelõtt. 
 

Fordítás: Berry


Farnham-rõl
"Poor Farnham, he is a disquieting reminder of the doomed assembly that entered into the cathedral with Lazarus on that dark day. He escaped with his life, but his courage and much of his sanity were left in some dark pit. He finds comfort only at the bottom of his tankard nowadays, but there are occasional bits of truth buried within his constant ramblings."

Szegény Farnham, õ egy nyugtalankodó emlékezõje az elítélt gyülekezetnek, akik beléptek a székesegyházba Lazarus-szal, azon a sötét napon. Sikerült életben maradnia, de bátorsága és nagy része józan eszének ott maradt egy sötét veremben. Manapság már csak a fémkupája fenekére tekintve érzi jól magát, de idõnként van némi igazság eltemetve az állandó elkalandozásaiban. 
 

Fordítás: Berry


Gillian-rõl
"Gillian is a fine woman, much adored for her high spirits and her quick laugh, she holds a special place is my heart. She stays on at the tavern to support her elderly grandmother who is too sick to travel. I sometimes fear for her safety, but I know that any man in the village would rather die than see her harmed."

Gillian finom hölgy, tiszta lelkével, csilingelõ kacagásával különleges helyet tölt be szívemben. Nem hagyá ott a fogadót, hogy támaszt nyújthasson idõs nagymamájának, ki súlyos betegsége okán nem bírná az utazást. Néha aggódom biztonságáért, de tudom, bármely férfiú falunkban inkább meghalna, mintsem õneki bántódása essék.

Griswold-ról
"Griswold - a man of great action and great courage. I bet he never told you about the time he went into the labyrinth to save Wirt, did he? He knows his fair share of the dangers to be found there, but then again - so do you. He is a skilled craftsman, and if he claims to be able to help you in any way, you can count on his honesty and his skill."

Griswold - a határtalan bátorság és cselekvés embere. Lemerem fogadni, soha nem mesélt neked arról, hogy lement a labirintusba, hogy megmentse Wirt életét, igaz-e? Tudja jól miféle részt vállal az odalent található veszélyekbõl aki oda letéved,  így ezt te is tudod. Õ egy nagy tudású mesterember, és ha õ azt állítja, hogy tud segíteni valamiben, akkor bátran számolhatsz a képességével és becsületével. 


Fordítás: Winger


Ogden-rõl
"Ogden has owned and run the Rising Sun inn and tavern for almost four years now. He purchased it just a few short months before everything here went to hell. He and his wife Garda do not have the money to leave as they invested all they had in making a life for themselves here. He is a good man with a deep sense of responsibility."

Ogden négy éve tulajdonosa és vezetõje a Felkelõ Nap nevû korcsmának és fogadónak. Pár rövid hónappal annak elõtte vásárolák, mielõtt itt minden pokollá változa. Nejével, Gardával nincs elég pénzük, hogy elköltözzenek, mert mindenüket az itt való letelepedésükbe fekteték. Õ becsületes, mély felelõsség érzetû ember.

Pepin-rõl
"Ah, Pepin. I count him as a true friend - perhaps the closest I have here. He is a bit addled at times, but never a more caring or considerate soul has existed. His knowledge and skills are equaled by few, and his door is always open."

Oh, Pepin. Úgy tekintek rá, mint igaz barátomra, talán õ áll a legközelebb hozzám az itteniek közül. Idõnként  kicsit szórakozott, de soha törõdõbb, figyelmesebb lélek nem létezett nála. Bölcsessége és ügyessége páratlan, és ajtaja mindig nyitva áll. 


Fordítás: Berry


Wirt-rõl
"The story of Wirt is a frightening and tragic one. He was taken from the arms of his mother and dragged into the labyrinth by the small, foul demons that wield wicked spears. There were many other children taken that day, including the son of King Leoric. The knights of the palace went below, but never returned. The blacksmith found the boy, but only after the foul beasts had begun to torture him for their sadistic pleasures."

Wirt története rémisztõ és tragikus. Édesanyja karjaiból ragadák el és hurcolák a labirintusba a kicsi visítozó, lándzsát lóbáló démonok. Sok más gyermeket elvittek azon éjjelen, köztük Leoric király fiát. A palota lovagjai alászálltanak, de vissza soha nem tértenek. A kovács találá meg a fiút, de csak miután a szörnyek már aláveték iszonyú kínzásaiknak.

Fordítások, ahol nem a többiek: Des