Adria: Pletykák a többiekrõl

Cain-rõl
"A chest opened in darkness holds no greater treasure than when it is opened in the light. The storyteller Cain is an enigma, but only to those who do not look. His knowledge of what lies beneath the cathedral is far greater than even he allows himself to realize."

A sötétség leple alatt felnyitott kincsesláda nem rejt nagyobb kincset, mint ha azt a nap világánál tárjuk fel. Cain, a nagy elbeszélõ rejtély, de csak azok számára, kik nem látnak. Sokkal nagyobb tudással bír arról, mi a katedrális alatt rejtõzik, mint azt saját magának be meri vallani.

Farnham-rõl
"The higher you place your faith in one man, the farther it has to fall. Farnham has lost his soul, but not to any demon. It was lost when he saw his fellow townspeople betrayed by the archbishop Lazarus. He has knowledge to be gleaned, but you must separate fact from fantasy."

Minél mélyebbre veted a hited valakiben, annál nagyobb lesz a csalódásod. Farnham elvesztette a lelkét, de nem egy démon vette el tõle. Akkor veszett el, amikor látta, mint árulta el Lazarus érsek a városi társait. Farnham sok tudást gyûjtött össze, de fel kell fedezd az értelmet kusza fantáziálgatásaiban. 
 

Fordítás: Berry


Gillian-rõl
"Corruption has the strength of deceit, but innocence holds the power of purity. The young woman Gillian has a pure heart, placing the needs of her matriarch over her own. She fears me, but it is only because she does not understand me."

A megvesztegetés a csalás erejével bír, de az ártatlanság a tisztaságéval. A fiatal Gillian tisztaszívû lélek, nagymamája szükségleteit a sajátjai elé helyezi. Gillian fél tõlem, de csak azért, mert nem ért meg engem. 
 

Fordítás: Berry


Griswold-ról
"To a man who only knows iron, there is no greater magic than steel. The blacksmith Griswold is more of a sorcerer than he knows. His ability to meld fire and metal is unequaled in this land."

Aki ember fia csak a vasat ismeri, annak számára nincs varázslatosabb dolog az acélnál. Griswold, a kovács sokkal inkább varázsló is, mint azt õ gondolná. Képessége a tûz és a fém elegyítésére egydülálló e földön.

Ogden-rõl
"Earthen walls and thatched canopy do not a home create. The innkeeper Ogden serves more of a purpose in this town than many understand. He provides shelter for Gillian and her matriarch, maintains what life Farnham has left to him, and provides an anchor for all who are left in the town to what Tristram once was. His tavern, and the simple pleasures that can still be found there, provide a glimpse of a life that the people here remember. It is that memory that continues to feed their hopes for your success."

Földbõl készült falak és zsúpból készült mennyezet, nem alkalmasak otthonteremtésre. Odgen, a fogadós sokkal inkább hasznos célokat szolgál, mint azt sokan hiszik. Védelemrõl gondoskodik Gillian és nagyanyja számára, fenntartja azt az életet, amit Farnham ráhagyott, biztosít egy kikötõt mindenkinek, aki abban a városban maradt, ami egykor Tristram volt. A kocsmája és az egyszerû örömök, amelyek még mindig megtalálhatóak benne, fenntartanak egy villanásnyit abból az életbõl, melyre az emberek emlékeznek errefelé. Ez az emlék, ami továbbra is élteti a reményüket a sikeredben.
 

Fordítás: Berry


Pepin-rõl
Ezt a pletykát nem találtam meg, a szöveg a CD-rõl származik, de biztos vagyok benne, hogy léteznie kell a játékban.

"The hand, the heart and the mind can perform miracles when they are in perfect harmony. The healer Pepin sees into the body in a way that even I cannot. His ability to restore the sick and injured is magnified by his understanding of the creation of elixirs and potions. He is as great an ally as you have in Tristram."

A kéz, a szív és a lélek igaz harmóniája csodákat mûvel. Gyógyítónk, Pepin úgy lát bele a testbe, ahogy még én sem tudok. Képessége a betegek és sérültek helyrehozására csak hatványozódik elixír és varázsital készítési tudományával. Õ a te igazi szövetségesed Tristram-ban.

Wirt-rõl
"There is much about the future we cannot see, but when it comes it will be the children who wield it. The boy Wirt has a blackness upon his soul, but he poses no threat to the town or its people. His secretive dealings with the urchins and unspoken guilds of nearby towns gain him access to many devices that cannot be easily found in Tristram. While his methods may be reproachful, Wirt can provide assistance for your battle against the encroaching darkness."

Sokminden van, mit nem láthatunk a jövõbõl, de ha eljövend, a gyerekek lesznek birtokosai. A Wirt gyerek lelkét sötét folt terheli, de nem jelent  õ veszélyt városunkra és polgáraira. Titkolt üzelmei a közeli városok titkos rendjeivel oly eszközök birtokába juttatják, melyek nem fordulnak elõ egykönnyen Tristram-ban. Amíg módszerei elfogadhatóak, Wirt segíthet harcodban a sötétség erõi ellen.
 

Fordítások, ahol nem valaki más: Des